Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Ślōnski snajpery dowajōm nōm forgot coroz wiyncyj powodōw do uciechy. Bramy naszych synkōw w ôstatnim tydniu szło ôglōndać na rozmańtych europejskich szyrokościach geograficznych. Coby ôbadać to na żywo trza byłoby sieknōnć dobrych pora kilometrōw i to nikiedy w pierōnowym tympie. Niy kożdy kibic mo swōj prywatny fliger, beztōż propōnuja przelecieć chocioż „na sucho” po trzech stadiōnach w trzech krajach.

Wycieczka sztartuje już w środa w holynderskim Heerenveen. Tamek rzōndzi zaś nojlepszy snajper Ajaksu Arek Milik. Dyć to jego dwie bramy (20. i 21. W sezōnie) fōndły fusbalistōm z Amsterdamu 3 punkty. Ajaks wygroł 2:1 i sztyjc lideruje w tabeli Eredivisie, chocioż tela samo punktów mo PSV. Do kōńca sezōnu yno dwie kolejki. Terozki kożdy szlag moge decydować ô majstrze. Pódzie sie szkryfnōnć w historii klubu!

„Pōnć” idzie terozki do Stambułu. Daleko, ale do zrobiynio, bo szpil dopiyro we niedziela ô 3 po połedniu. Galatasaray vs Kasimpasa. Samek piyrsze skrzipki gro Łukasz Podolski. Przody wykludzo swojo ekipa na 2:1, a chwila przed ôstatnim gwizdkiym przisztymplowuje wygrano bramōm na 4:1. Galata sztyjc mo szanse na czworty plac, tōż na gra w europejskich pucharach.

Pozōr tera trza fest popilować. Ôd ôstatnij bramy Łukasza mōmy yno jakoś godzina z hokiym, bo już ô 6 swōj szpil zacznie duński Broendby. Furgōmy nazod na pōłnoc – ponad 2 tys. km w linii prostej! Lekki spóźniyni za fest niy zaszkodzi. Dō nos nojciekawsze zacznie sie w 32. minucie. Wtedy piyrszy roz do heftu syndzigo wpisze sie Kamil Wilczek. Snajper z Wodzisławia dociepnie jeszcze brama z 72. min i z 0:1 zrobi sie 2:1. Broendby na czwortym placu, ale do drugigo traci yno 4 punkty.

Arek, Łukasz i Kamil zaliczajōm po dwie bramy. Mogymy być radzi, dyć hneda Euro! Wiela ślōnskich bramōw zejrzymy we Francji? Trza sie tam fechtnōnć ôbadać… Ze spōmnianych trzech chopōw nojpewniejszy plac w kadrze mo bez godki Milik. Na wystymp szanse majōm jednak wszyscy. Paczcie tam jako co klupnōnć!

Hneda 27 lot. Ciynżko uwierzyć, ale zygor ni mo litości. Gynał kej kōńczyła sie epoka, ô kierej godo sie „słusznie miniōno” po roz ôstatni tytuł fusbalowego majstra Polski pojechoł na Gōrny Ślōnsk.

W 1989 r. nōm sie wydarziło i to fest. Cołki ligowe podium ôpanowały ekipy ze Ślōnska. Telko sytuacjo trefiyła siy yno roz w historii! 14. tytuł majstra zaliczōł Ruch, a za nimi znodły sie dwa grubski kluby zza miedzy z Katowic i Zobrzo. Ôd tego czasu 12 razy Ślōnzoki stowali na podium, ale wyrosło tyż cołki pokolyni fusbalistōw i kibicōw, kierzi jeszcze ślōnskigo majstra niy fajrowali. Eźli kapitalizm ślōnskim klubom niy spasowoł…?

Ô kōndycji naszych klubōw w nowym systymie szłoby doprowdy godać a godać. Ôdpuszcza mono na razie te darymne fandzolyni, bo na dyć latoś po lekku zaświyciyła klara. Pokozała sie realno szansa na majstra i to tam kaj do niydowna żodyn by sie tego niy spodziywoł. Ô piyrszy plac w tabeli sztyjc gro gliwicki Piast, klub kiery w ekstraklasie zadebiutowoł dopiyro w 2008. Po letnim przeluftowaniu szatni synki z Gliwic synsacyjnie wygrali runda jesiynno. Mieli nawet bez chwila aż 10 punktōw przewogi. Terozki po sztarcie rundy finałowej tracōm 3 punkty do piyrszej Legii.

Z majstra Piasta niy wszyjscy ślōnscy kibice bydōm jednak radzi. Kibice ślōnskich ekip niykōniecznie fest se przajōm. A Piast to durś inkszo bojka – klub z tradycjami wschodnimi, kiery barwami nawiōnzuje do Pogoni Lwōw. Ofyn godo sie, że zakłodali go ludzie wykludzyni ze Lwowa i rychtyk to ōni przewożali w drużynie po wojnie, ale kej dokładnij dōmy pozōr na składy z 1945 r. znojdymy tyż fol groczy urodzonych na przedwojynnym nimieckim abo nawet polskim Ślōnsku (nojwiyncyj z Gliwic, ale pojedynczy tyż z Chorzowa, Katowic czy Zobrzo) – taki gliwicki miszōng.

Historio bywo pofyrtano. Monej niy cołki Ślōnsk idzie za Piastym, ale kto sam niy uśmiychnie sie chocioż bez chwila, kej „boroczki” wytargajōm majstra warszawskij Legii? Bezcynne, pra?

Tym razym trza ofyn pedzieć, że w ôstatnij kolejce ekstraklasy emocji niy brakło, bo tyż braknōnć ni mōgło. Kōnsek, szpana, cyntymeter, eźli niy włos! Forgot nojmyjsze szczegōły decydowały ô placu w wiyrchnij abo dolnej połōwce tabeli.

Kieby, kieby, kieby? Tak tera sztyjc kōmbinujōm w Chorzowie. Kieby klupli chocioż jedna brama wiyncyj, kieby jedna mynij straciyli, kieby nachytali mynij kartek, kieby tydziyń tymu wykorzystali elwer z 90. minuty, a przede wszyjskim, kieby niy ôdjyli im jednego punktu poza szpilplacym… Tyn przipadek yno pokozoł, że w profesjōnalnym fusbalu liczy sie forgot kożdy szczegōł, tyn ôrganizacyjny i tyn rychtyk szportowy. To lekcjo do fusbalistōw i rozmańtej zorty prezesōw.

Zamiast Ruchu do ōsymki „idzie idzie” Podbeskidzie, skuli lepszego wyniku… w klasyfikacji fair play. We fusbalu daleko sie niy zōndzie bez pōmocy jakigoś cufalu, yno czy to, wiela kto nachytoł kartek, rychtyk moge decydować ô tym czy gro ô majstra czy brōni sie przed spadkiym? Niy lepij byłoby na gibko zebrać synkōw na wartki szpil, serio elwrōw. Już lepszo byłaby dogrywka w szkata. Przinajmij zostałaby jakoś nutka rywalizacje. W telewizji tyż by byli radzi z ekstra transmisje: „Pozōr, pozōr Fornalik ciepie cyjna grin. Karta-stōł! Co na to Podoliński?” Byłyby emocje, pra? I niych wygro lepszy…

Terozki już po ptokach (chyba że zielōny stolik zaś nafyrlo). Ruch jeszcze bydzie musioł sie napocić coby z ekstraklasy niy sfurgnōnć. Eźli to niy lepij – przinajmij do widowiska? Mobilizacjo im sie zdo. Niy idzie dycki zaglōndać na inkszych. Ruch mioł wszyjsko w swoich rynkach a nogach. To niy pech a 2 przegrane szpile ściepły ich na 9 plac.

Telkich problymōw ni majōm za to w Zobrzu. Szpil w szkata ani ciepani mōnetōm na pierōna by im sie zdały. Nawet bez ôdjyntego punktu sōm na ôstatnim placu. Na poprawa humoru wiadōmość z Gliwic. Piast wygrywo i zbliżo sie do Legii. Kōńczōm sie kalkulacje. Spadkowiczōw i majstra poznōmy za miesiōnc.

Czwortkowy tref na szczycie prziniōs nojwiynkszo latoś wygrano Ruchu. 14:4 to wynik forgot impōnujōncy! Były prziśpiywki kibiców, dziynnikarsko relacjo na żywo i fol kōmyntarzy rozmańtej zorty fachmanōw. Samo uciecha do fanōw fusbalu, pra?

Szkoda yno, że zaś zamiast dować pozōr na szpilplac, muszymy emocjōnować sie tym niyszportowym kōnskiym fusbalu. W styczniu dowiedzielimy sie, że Ruch straci 1 punkt w tabeli skuli problymōw finansowych. Problymy sie niy straciyły i tera kōnsekwyncje mogły być forgot gorsze. Spōmniany na poczōntku wynik to efekt głosowanio chorzowskich radnych za przisztymplowaniym projektu pożyczki 18 milōnōw złotych z budżetu miasta, kiere majōm dać szansa Ruchowi na spłata długōw, a co za tym idzie na dalsze istniyni w poważnym polskim fusbalu. „Szpil” wygrany – przegłosowane. Ruch dostanie licyncjo na gra w Ekstraklasie w nastympnym sezōnie i niy sfurgnie do IV ligi. Niy wszyjscy jednak radzi klackali po ogłoszyniu decyzji radnych.

Ruch je bezmałaś nojwiynkszōm wizytōwkōm Chorzowa. Telki argumynt niy przekōno jednak na pewno tych miyszkańcōw miasta, kierzi liczyli w nojbliższym czasie na inksze inwestycje, jak choby remōnty drōg. Skuli uRUCHōmiynio kōntrowersyjnej pożyczki miasto musi szporować kaj indzij i z nikierymi planami dać se pokój. Fusbalistōw to tyż dotyczy, beztōż w nojbliższych latach ni ma co liczyć na budowa stadiōnu na ul. Cichej. Zamiast tego czekajōm ich przekludziny na Stadiōn Ślōnski.

Stadiōn to nastympne utropiyni w Chorzowie. Gra na „Ślōnskim” to zdałoby sie nojprostsze rozwiōnzani. Na coś na dyć tyn wiecznie budowany stadiōn mōgby sie w kōńcu przidać. Po co wyciepywać nastympne piniōndze w maras i budować nowy? Na dłōgszo meta użytkowani 55-tysiyncznej aryny bez pora tysiyncy niebieskich kibiców moge być jednak przinajmij średnio efektywne. Zaś trza szukać myjszego zła…?

Z inkszej bojki: Ruch przegrywo z Wisłōm 3:2 i sztyjc potrzebuje punktu coby chycić sie do ósymki. Sam ni ma kalkulacji!