Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Euro wkulało sie w kluczowo faza. Terozki kożdy, nawet nojmyjszy cufal, majtniynci sie z balym czy szlag życio mogōm decydować o zostaniu w turnieju abo prziśpieszōnej rajzie du dōm. Ni ma ugodowych rozwiōnzań, ni ma rymisōw. Sōm za to elwry.

„Kiedyś to było klarowne. Szpil otwarcio, szpil o wszyjsko, szpil o honor. Kōmu to zawadzało? Ciynżko się zmiynio przizwyczajynia”. Prezes PZPN-u mo recht. Przibadali my do telkigo schymatu gry Polokōw na wielkich turniejach. Latoś jednak kulo się to durś inaczej. Pewniaki Nawałki, tōż Glik, Milik a Piszczek gynał załatwiyli se bilety do szwierćfinału. Do tego trza dociepać rezerwowego u Joachima Loewa, Łukasza Podolskigo i mōmy we Francji kōmplet sztyrech Ślōnzokōw, kerzi sztyj sōm w wielki grze.. Bioło-czerwoni po wyciepaniu z turnieju Szwajcarōw pucujōm już fusbaloki na Portugalio. Doczkali my sie masy emocji, a przi tym zaś trefiyło nōm sie dziwać na historyczne mōmynty, o kerech ni mogli my usłyszeć ani w żodnej historyjce z serii „a pamiyntosz jak w 1974…?”.

Ale po kolei. 1976 rok. Finał Euro. Piyrszy roz w historii o tytule majstra decyduje serio elwrōw. Po ostanim szlagu Antonina Panenki Czechosłowacjo wygrowo z RFN-ym 5:3. Nimce rehabilitujōm sie 6 lot niyskorzij, w piyrszej serii elwrōw w historii Mundialu wygrywajōm pōłfinał z Francuzami. Nimce bohatyrami serii elwrōw bywali niy roz, ale żodyn, ale żodyn Ślōnzok przi tymu niy zasłynōł. Kadra Polski co to elwry w poważnym szpilu tak rychtyk do niydowna ni miała pojyncio. Coby obadać naszych synków w tej wyjōntkowej fusbalowej wojnie nerwōw trza było nōm beztōż czakać aż do ostatnij soboty.

Nazod w Saint-Etienne. Sobotni wieczór. Luft gynstnieje. Pot sie leje. Ciśniyni idzie w gōra. Warunki bez godki niy do ludzi, kerzi ciyrpiōm na hercklekoty. Dopiyro terozki dowiadujymy sie komu tryner nojbardzij w tej drużynie ufo, za kogo je pewny, że niy kopnie o kretowina. 5 szlagōw – 5 goli. Jednymi z autorów nastympnego rozdziału elwrowej historii Milik z Glikiym. Szkryflejcie dalij…

Nastympny tydziyń Euro za nami. U nas nojwiynksze emocje zwiōnzane bōły z czwortkiym. Polska – Nimce to dycki szpil wyjōntkowy. Ślōnscy i Polscy kibice wiōnżōm ś nim specyficzne emocje. Tym bardzij kej gra je ô poważne punkty.

Nimce w polskij narracji historycznej ni majōm lekko. Ni ma co godać – trocha „napochali”. Jako by historio niy była, to gynał polsko kinymatografio z Nimcami umi se poradzić. Ôd Krziżakōw po Hansa Klosa i Sztyrech Pancernych… Nimce ni majōm lekko. Lata lecōm, epoki sie zmiyniajōm, ale potrzeba pokōnanio, rozklupanio i rozônaczynio Nimca w Polsce je sztyjc aktualno. Na szczynści terozki rywalizacjo kulo sie już yno na szpilplacach. Chocioż Polocy radzi ôdwołujōm sie przi ôkazji szpilōw z Nimcami do historie. Ni ma ôpcji coby w telkij sytuacji w mediach niy spōmnieliby ô bitwie pod Grunwaldym. Trza sie na dyć dowartościować. Tak stwierdziyło tyż latoś TVP, beztōż w czwortkowy wieczōr pokozali „2 szpile Polokōw z Nimcami”, z czego przinajmij jedyn musioł być wygrany. Ulrich von Jungingen już na sztarcie mioł słabe typy u bukmacherów…

Fusbal rzōndzi sie jednak swoimi prawami. Tukej nie tak lekko pokōnać Nimca jak w filmie. Bywało rozmańcie. Ślōnzoki niy roz grywali tamek głōwne role. W latach 30-tych knify na Nimcōw w reprezyntacji Polski poradziyli znolyź yno Hanysy – Wilimowski, Pazurek, Wodarz i Peterek. Ôd bramy tego ôstatnigo w 1938 mniyło 70 lot aż nastympny Ślōnzok w polsko-nimieckij kōnfrōntacji trefiōł do neca. Dwie bramy Łukasza Podolskigo, dały na Euro 2008 wygrano Nimcōm. Trza było doczkać jeszcze 6 lot na brama bioło-czerwōnego Ślōnzoka. Zaś historyczny mōmynt – eliminacje do euro 2016. Arek Milik szczylo na 1:0 i Polsko piyrszy roz wygrywo z Nimcami.

Cufal zadecydowoł, że Polska i Nimce zaś trefiyli na sia w Euro. Tym razym bez goli, chocioż Milik ewidyntnie mioł szmaki. Nic yno trefić w bal… Ale mono jeszcze niy po ptokach? Eźli Poloki i Nimce niy stanōm hneda do nastympnej historycznej haji?

Ślōnski fusbal wraco nazod na Euro… Telkij imprezy niy idzie na dyć ôstawić bez kōmyntorza. Tym bardzij, że ślōnskich akcyntōw we Francji latoś niy braknie. Synki ze Ślōnska niy yno majōm szmaki coby grać na Euro piyrsze krzipki, ale już chytajōm za szkryfloki i piszōm historio fusbalu.

Głōwnym bohatyrym szpilu Polsko-Irlandio Pōłnocno bez godki Arek Milik. Fusbalista z Tychōw ôd poczōntku szpilu bōł fest aktywny. Arek w ciyniu zostawiōł w niedziela dobrze uwachowanego przez Irlandczykōw Roberta Lewandowskigo. Lewy bardzij widoczny od Arka bōł yno miyndzy 45. a 46 min. – kej śpiywoł i tańcowoł w paśmie reklam ôd telefōnōw po szampōny. Reszta szpilu noleżała już do młodszego snajpera. Co prowda po dwóch lagach z piyrszej połowy, co nikierzi zdōnżyli już go dobrze spierōnić, ale już jego szlag z 51. minuty załatwiōł mu niy yno plac w hefcie syndzigo, ale tyż w historii polskigo fusbalu. To brama, kero dała Polokōm piyrszo w historii wygrano na Euro.

Trzi punkty Polokōw niy byłyby możliwe, keby niy dwa inksze ślōnski pewniaki w kadrze Nawałki, tōż panowie Piszczek i Glik. Piyrszy ś nich zagroł forgot dobre zawody i natrzaskoł doś trocha kilometrōw. Dyć wiynkszość polskich atakōw cisła gynał prawōm strōnōm, rozfechtowywane przez Piszczka i Błaszczykowskigo. Co do Glika, tyż ciynżko pedzieć jaki złe słowo. Zagroł na swoim wysokim poziōmie, kery jeszcze bardzij blindowoł po ôczach, kej porownało sie go z sztyjc niypewnym drugim sztoperym, Pazdanym.

Eźli telki poczōntek niy wrōży nōm nastympnych powodōw do uciechy? Wczas na prorokowani, ale już ni ma źle. 4 lata tymu na Euro widzielimy 2 bramy Ślōnzokōw. Niy ciynżko zgodnōnć… – Klose a Podolski. Na szczynści do Polokōw Mirek je już na reprezyntacyjnej pyndzyji. Postraszyć bydzie mōg zaś za to Łukasz, kery piyrszy szpil przesiedzioł na ławie, ale jak dostanie szansa to idzie być pewnym, że bydzie sie dzioło. Milik vs Podolski? Radzi ôbejrzelibymy w czwortek telki pojedynek snajperski, pra?