Miesięczne archiwum: Maj 2018

Niy zetrwało sztwierć wieku i voilà! Górnik Zobrze nazod w europejskich pucharach. We ôstatnim szpilu sezōnu Grubiorze wygrali 2:0 z Wisłōm Krakōw i szafli se 4. plac, kery wkludzo ich do Ligi Europy. Widzicie ôczami wyôbraźnie juzaś te szpile z Romōm abo Manchesterym City…?

Pomału! Europa ôd lot 70-tych trocha urosła. Niż pojedzie sie na Włochy czy Anglio trza nikedy po drōdze zaliczyć telki przistanki jak azerski Agdam, kazachsko Astana, abo cypryjsko Nikozja. Jeszcze pora lot do zadku fusbalisty polskich klubōw po cichu (a nikedy ofyn) lachali sie z telkich przeciwnikōw. Ôdpadniynci Wisły z Karabachym Agdam abo Jagiellonii z Irtyszym Pawłodar i inksze telki przipadki dowajōm jednak do myślynio. Nasi tyż niy lepsi! 2003/04 GieKSa ôdpado z Cementarnicōm Skopje, 2010/11 Ruch z biydōm awansuje po dwōch rymisach z maltańskōm Valettōm, 2013/14 Piasta pokōnuje Karabach. To niy cufal za cufalym. Wcześnij polski ekipy niy chciały wylosowywać drużyn z przikładowo Kazachstanu coby darować se dłōgo rajza, ale w kōńcu musieli dać pozōr, że to grocze, kerzi poradzōm ich nauczyć fusbalu.

Na szczynści do fusbalistōw rajzowani na zagraniczne szpile tyż sie już zmiyniyło. Za PRL-u jak kery grocz bōł politycznie podpadniynty za granica mōgli go wcale niy puścić. Przeważnie jednak z wyjazdami na wielki szpile problymōw niy było, chocioż niy brakowało przigōd. Na trzeci szpil pōłfinału Górnik vs Roma w PZP z 1970 fusbaliści ôbu ekip mieli podjechać na stadiōn jednym autobusym. Tryner Romy zrobiōł jednak za błozna szofera i tyn Grubiorzy niy wziōn. Zobrzanōw na stadiōn podciepali swojimi autami kibice tak, że na stadiōnie byli 20 min. przed szpilym. Na finał do Wiednia Grubiorze jechali już swoim autobusym. Przijechali jednak dopiyro w dniu szpilu przed połedniym. Zmynczyni rajzōm grocze w ramach ôdpoczynku i prziszykowań poszli na…. gyszefty. Kaj tyż wracać du dōm z pustymi rynkami!

Latoś niy trza już sie ôbkupować ani wozić kryształōw na handel. Yno i aż grać…

Po ôstatnich szpilach yno nojwiynksi ôptymiści liczōm jeszcze na utrzimani Ruchu. Nawet nojwiynkszy ôptymista traci jednak ôptymizm kej prowda powiy matymatyka. Telki mōmynt mioł prziś już w tyn weekend. Ôstatnigo gwoździa do truły niy poradzioł jednak dobić GKS Katowice. Ruch sztyjc jednak w dramatycznej sytuacji. Kogoś to ruszo?

Nojwiynkszym ôptymistōm ôstatnich miesiyncy w Chorzowie bōł prezes Ruchu, Janusz Paterman. Ôstatnio w mediach za fest sie jednak niy pokozuje. Co mioł pedzieć już pedzioł. Sytuacjo w Ruchu kōmyntujōm za to starzi fusbaliści Niybieskich, kerych to co sie tera pocho fest szteruje. Dwie wypowiedzi, dwōch chopōw i ôbadocie ô co sie rozchodzi…

Jan Benigier – „ôswojōny gorol”. Majster z Ruchym z 1974, 1975 i 1979. Mało kery grocz spoza Ślōnska tak sie w Ruchu zaaklimatyzowoł jak ôn i tak fest sie po latach z tym klubym idyntyfikuje. Po ôstatnij przegranej z Puszczōm Niepołomice ofyn skrytykowoł taktyka i decyzje kadrowe. Niymoc, brak walki – telki ôbrozek dokludzioł Benigiera do… mōnopolowego. Były grocz Ruchu uznoł, że zdałaby sie flaszka coby ô tym zapōmnieć.

Antoni Piechniczek – rodowity chorzowiok. Majster z Ruchym z 1968. Na szpile Ruchu przestoł chodzić niydowno. Ô ôbecnym składzie pado „to niy sōm ludzie, kerzi bydōm umiyrać za Ruch”. Myśli, że ci mieliby biyda pedzieć wiela Ruch zrobiōł majstrōw, abo wymiynić chocioż poru przedwojynnych groczy.

Rewolucjo w składzie, poskludzani bezmałaś tōńszych auslyndrōw i zmiany trynerōw przi jednoczesnych uśmiychach pt. „idzie ku dobrymu”…  Niy pōmōgło. Nowy tryner Dariusz Fornalak przed piyrszōm wygranōm z GieKSōm (1:0) zaliczōł 4 rymisy i 4 przegrane. Terozki to jednak ôn wlazuje w rola ôptymisty przodowego. Ôstatnio pozwolo se na testowani modziokōw. Wiy że to nie niojlepszy czas na debiuty, ale pado że coś ś nich bydzie. Pod wiela skorzysto na tym Ruch? Rada pana Antka: Jak te synki bez nojbliższe 4 lata ôstanōm w klubie to mo to syns. Inaczyj Ruch bydzie ańfachowōm czelodkōm zbiyrokōw.

Po bosoku na rżysku, w trampkach po hasiōwie, w sztolach po kretowinach. Bramy na wartko z pukeltaszōw, abo profesjōnalne z drzewa, włosnymi rynkami pōłlegalnie załatwiōnego na rapsie w lesie. Linie z piosku, nece z gardinōw, bale ze szmatōw…

Rozmańte bywajōm poczōntki wielkich i niywielkich fusbalistōw. Zdo sie, aże jeszcze poradziesiōnt a nawet poranoście lot do zadku trza było mieć trocha wiynkszo wyôbraźnio coby do porzōndku poszpilać. Ańfachowe warōnki to jednak niy przeszkoda, a samo uciecha. Niy zrozumcie mie źle. To że infrastruktura szportowo rośnie, dziecka szpilajōm na „orlikach” co wieś, co ôsiedle to yno plus. Ôbojyntnie kaj bajtle zaczynajōm przigoda z fusbalym, ich marzynia sōm na sia podane, a finałowōm ich scyneriōm porzōndny stadiōn.

Gynał skōńczoł sie XVIII turniej „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Wielkigo finału doczkalimy sie 2 moja na PGE Narodowym we Warszawie. Tamek poznalimy nojlepsze w Polsce drużyny synkōw i dziołchōw we wieku 10-12 lot. Turniej finałowy zaczōn sie tak rychtyg 29 kwiytnia. Do Wa-wy przijechały 64 nojlepsze drużyny w Polsce. To bezmałaś nojwiynkszy telki turniej fusbalowy do bajtli w cołkij Europie. Już same zagrani na telkim stadiōnie, pod ôkiym nojważniejszych ludzi fusbalu w tym kraju i z ôtoczkōm dziynnikorzy a profesjōnalnych kōmyntatorōw to do dziecek coś ekstra. Mono znojdōm sie sam gwiozdy fusbalu (w tym turnieju zaczynoł choby Arek Milik)? Nawet jak niy to nic, tak rychtyg liczy sie uciecha!

Doś fandzolynio, dyć szport to wyniki. Ofyn trza pedzieć, że w kategorii synkōw ślōnski ekipy turnieju tym razym niy zawojowały. Hōnoru Ślōnska brōniyły dziołchy. We kategorii do 10 lot drugi plac do KKS Katowice. Ôńskigo roku we finale KKS wygroł z Beniaminkiym Krosno, tera przegroł ś nimi majstra po elwrach. 3. plac w kat. dziołchy do 12 lot zrobiōł za to Sprint Katowice. Indywidualnie nojlepszōm tormankōm do lot 10 Ula Kopacz z KKSu. Forza frele!