Archiwa kategorii: Bez kategorii

Downo, downo tymu kej za tyrani za balym szło zarobić co nojwyżyj szacunek kibicōw a transfery robiyło sie za krzinka piwa i wōszt (ciekawe wiela piwa i wōsztu idzie kupić za 222 mln euro?) bōł taki szport… „rychtyg fusbal”.

„Rychtyg fusbal” to terozki już szport praje na wymarciu. Ôd profesjōnalnego fusbalu rōżni go podstawowo zasada „grōmy yno do uciechy”. W XXI w. mało kōmu beztōż telki szport już ôdpowiado, pomału smolōm go nawet „wielki fusbalisty” z B-klasy. Uciecha to za mało. Piniōndze! Na szczynści kożdy kalyndorz mo dni wyjōntkowe. Sōm jeszcze telki dni kej na szpilplac wyłażom nojlepsi szportowcy i gwiozdy, kerzi niy szpilajōm z myślōm ô swojij kapsie. Grajōm do uciechy i co nojważniejsze coby pōmōc inkszym.

Telki dziyń trefiōł 9 września. Legyndarny Kosmiczny Szpil przikludziōł na stadiōn ROWu Rybnik kole 5 tys. kibicōw i fol gwiozd. Na szpilplacu do haji stanyli szportowcy vs kabareciorze z kamratami. Dōminowali Ślonzoki, ale niy brakło wybitnych auslyndrow. Tak to u szportowcōw zagrali Dariusz Gęsior, Marcin Baszczyński i grocze ROW-u (np. Sebastian Musiolik), ale tyż Marcin Wasilewski, czy Jerzy Brzęczek. Niy brakło reprezyntantōw inkszych dyscyplin. Sam nojwiynksze nazwiska to Plawgo (lekkoatletyka), Gacek (siatkōwka) a Woryna (żużel). W kabareciorzach Ślōnsk reprezyntowali ôrganizatory – rybnicki Kabaret Młodych Panōw, pōmogało im Radio 90 i zespōł Myslovitz a nawet sōm Adam Małysz. Z auslyndrōw – gwiozdy kabaretu Tōmek Jachimek i Ewa Błachnio.

Teoretycznie wiymy kto lepij kopie do bala, ale w telkim szpilu ô faworytach sie niy godo. Zresztōm niy yno szpil bōł tego popołednia atrakcjōm. Sōm wjazd groczy na stadiōn na wypasiōnych motorach autach i… traktorze robiōł wrażyni. Niyskorzij rozgrzywka w rytmach zumby, do kerej skokoł cołki stadiōn! Poza fusbalym dziwalimy sie na rajzy żużlowcōw i rajdowcōw. Piniōndze zaszporowane na imprezie przekozane sōm Fundacji Piątka.

Samo uciecha! „Rychtyg fusbal” sztyjc żyje!

Po słowach Marco van Bastena zawōniało rewolucjōm. Były snajper a terozki szef kōmisji FIFA ds. rozwoju fusbalu ofyn godoł w ôstatnim tydniu ô swoich wizjach „fusbalu prziszłości”. Likwidacjo spolōnego, akcje sōm na sōm zamiast serii elwrōw abo wykluczynia minutowe to yno nikere z jego rewolucyjnych pōmysłōw…

Tukej niy zaskocza, reprezyntanci Ślōnska wielkigo wpływu na kształt dyscypliny nigdy ni mieli. Nojważniejsze reguły fusbalu kształtowały sie w XIX w. w Anglii. Tamek już w poczōntkach stulecio popularno była gra w bal, w kerej hneda zakozali używanio rōnk. Piyrsze przepisy fusbalowe wydoł Uniwersytet w Oksfordzie już w 1848 r. Zasada spolōnego ôpisano i wkludzono bōła w 1866. W 1883 bramki ôgraniczyli z wiyrchu latōm. 1885 r. to ustalyni liczby fusbalistōw na szpilplacu a 1890 r. poczōntek przepisu ô elwrze. Wielki zmiany wkludzane były po lekku a niyskorzij w XX w. zasady fusbalu bōły już na tela „dokōńczōne”, że mogymy godać raczyj yno ô korektach.

Widzymy beztōż, że nikere propozycje van Bastena bulōm porzōndek, kery fungowoł bez ponad 100 a nawet 150 lot. Reakcje na te projekty sōm rozmańte, tyż na Ślōnsku. Nikere ś nich majōm fol fanōw i na pewno werci sie ni rozwożyć (np. minutowe wykluczynia). Inksze sōm zaś tak kōntrowersyjne, że szpece i pseudo-szpece już wdowajōm sie w haje. Eźli likwidacjo spolōnego uatrakcyjni szpile czy raczyj zredukuje taktyka do „kopej a leć”?

Ślōnzok bywo kōnserwatywny, ale historio nauczyła go, że trza przibadać do rozmańtych decyzji „ważniejszych”. Jak uzno FIFA tak bydzie i u nas. Niy szprajcnymy sie. Ale spokojnie… Kōnserwatywni sōm tyż Brytyjczyki, a przi tym niyradzi zmiyniajōm stare zasady i sztyjc sōm majōm swoji do godki. Coby przisztymplować zmiany przepisōw zgoda musi dać IFAB, ôrganizacjo, do kerej noleży Anglio, Szkocjo, Walio, Irlandio Płn. i 4 inksze zwiōnzki nōminowane bez FIFA. 75% głosōw musi być na ja. Bez Brytyjczykōw Van Basten i jego kōmisjo sami fusbalu niy zmiyniōm.

Nocka jeszcze dłōgo wygrywać bydzie z dniym, ale hneda klara zacznie coroz dłużyj świycić. Przełōmowy mōmynt w cyklu rocznym. Ludzie dycki uznowali telki czos za wyjōntkowy. Tak było u nos niż prziszło chrześcijōństwo i tak je terozki, kej gynał w tych dniach fajrujymy Pōnbōczkowe Narodzyni. Kōńczy sie stare, idzie nowe – nojlepszy mōmynt na rozmańtej zorty wrōżby. Bezmałaś jak bez wilijo tak bez cołki rok…

Pozwolyłech se po kōnsku ôdkopać tymat sprzed roku i nawet zaczōnć podobnymi słowami. Wyboczcie. W lufcie zaczyno po lekku wōniać kaprami i moczkōm, tōż erbło mi sie trocha tej atmosfery czasu, kery chocioż cyklicznie sie powtarzo rok w rok i zdo sie fest przewidywalny, sztyjc fascynuje, dycki niesie kōnsek tajymniczości. Czas na podsumowania, postanowiynia, wrōżyni prziszłości.

Wypado mi sie tyż rozliczyć z ôstatnigo wrōżynio. Kōńcōwka 2015 zapowiadała nic yno sukcesy. Wszyjscy ślōnscy ekstraklasowcy powygrywali swoji szpile przed wilijōm. Górnik zaczōn ôdbijać sie od dna. Ruch trzimoł sie wiyrchu, a Piast kludziōł w tabeli i szoł na majstra. Bramy Milika i Podolskigo zapowiadały ciekawo rywalizacjo Polski z Nimcami na Euro.

Trza ofyn pedzieć, że na wiosna niy wszyjsko pokulało sie tak jak miało. Piast na samym finiszu doł sie ściepać z piyrszego placu. Górnik do ôstatnij kolejki liczōł, że niy sfurgnie – niystety. Ruch cudōw już niy pokozoł. Co do szpilu Poloków z Nimcami to tamek gynał bramōw niy było (chocioż Milik pora lagōw mioł). Ôbie reprezyntacje wylazły jednak z grupy i pokozały sie niynojgorzij. Polocy skończyli Euro na szwierć- Nimce na pōłfinale.

W drugij połowie roku tyż nōm sie niy mierzło. Podolski kōńczy z reprezyntacjōm. Milik w Napoli. Glik w Monaco. Kōntuzjo Arka. Klose idzie na pyndzyjo. Trzech Ślōnzokōw 1/8 Ligi Majstrōw. I na deser forgot klasyk – finansowo-szportowo-ôrganizacyjnych problymōw Ruchu ciōng dalszy. Chocioż… Ôstatni szpil Niebiescy wygrali. Mono powrōżymy?

22 lipca 1956. „Wielki dzień całego społeczeństwa województwa stalinogrodzkigo”. Ôtwarty zostoł ôbiekt zbudowany jak sie wtedy godało „pracą, wysiłkiem i ofiarnością społeczeństwa śląskiego przy wydatnej pomocy Partii i Rządu”. Mogymy terozki podśmiywywać sie z tego propagandowego fandzolynio, ale zbudowani telkigo 100-tysiyncznika było wtedy ôsiōngniynciym, kere docyniali i kerego nawet zowiścili na Zachodzie. Budowa Stadiōnu Ślōnskigo zetrwała 3 lata i 4 miesiōnce…

Gynał mijo 7 lot ôd ôstatnigo szpilu na Ślōnskim. W szporcie to forgot epoka. W tym czasie Michael Phelps zdobył 12 medali olimpijskich, Arek Milik 5 razy zmiyniōł klub a San Marino klupło brama Polsce w eliminacjach do Mundialu. Jakby sie niy dziwać w słusznie miniōnym systymie budowa stadiōnu zetrwała 2 razy krōcyj niż sztyjc niydokōńczōno modernizacjo w XXI wieku. Straciylimy Euro’12, fol czasu i fol piniyndzy. Zdałoby sie, że szpil nowego ôtwarcio Stadiōnu Ślōnskigo bōłby w telenoweli ô jego przebudowie wydarzyniym na miara zmartwychwstanio Hanki Mostowiak. Niyjedyn zwōntpiōł że tego doczko.

Mogymy tak fandzolić, wynokwiać i wyśmiywać sie bez kōńca. Beztōż hamuja, bo hneda poradzilibymy dōnś do starego motta pt. „za kōmuny było lepij”. Niy ô tym dzisio. Ô Ślōnskim pisza w tym tydniu niy bez cufal. Dyć stadiōnowo telenowela przeżywo gynał ważne (przełōmowe?) mōmynty. W ôstatnim tydniu Ministerstwo Szportu szkryfło ze Stadiōnym Ślōnskim umowa na dofinansowni na wkludzyni na ôbiekcie funkcji lekkoatletycznej. Tym knifym w Chorzowie bydymy mieli stadiōn I klasy IAFF przirychtowany do rozgrywanio nojwiynkszych imprez w lekkij atletyce. Ministerstwo Szportu ciepnie na to 10 mln zł. Do tego trza jeszcze znolyź jakiś nastympne 20 mln, ale gynał to przi setkach miliōnōw zainwestowanych w Ślōnski, wielkigo wrażynio już niy robi.

Bezmałaś kōniec telenoweli przewidziany je gynał za rok, 30.09.2017. Rychtyk?

Euro wkulało sie w kluczowo faza. Terozki kożdy, nawet nojmyjszy cufal, majtniynci sie z balym czy szlag życio mogōm decydować o zostaniu w turnieju abo prziśpieszōnej rajzie du dōm. Ni ma ugodowych rozwiōnzań, ni ma rymisōw. Sōm za to elwry.

„Kiedyś to było klarowne. Szpil otwarcio, szpil o wszyjsko, szpil o honor. Kōmu to zawadzało? Ciynżko się zmiynio przizwyczajynia”. Prezes PZPN-u mo recht. Przibadali my do telkigo schymatu gry Polokōw na wielkich turniejach. Latoś jednak kulo się to durś inaczej. Pewniaki Nawałki, tōż Glik, Milik a Piszczek gynał załatwiyli se bilety do szwierćfinału. Do tego trza dociepać rezerwowego u Joachima Loewa, Łukasza Podolskigo i mōmy we Francji kōmplet sztyrech Ślōnzokōw, kerzi sztyj sōm w wielki grze.. Bioło-czerwoni po wyciepaniu z turnieju Szwajcarōw pucujōm już fusbaloki na Portugalio. Doczkali my sie masy emocji, a przi tym zaś trefiyło nōm sie dziwać na historyczne mōmynty, o kerech ni mogli my usłyszeć ani w żodnej historyjce z serii „a pamiyntosz jak w 1974…?”.

Ale po kolei. 1976 rok. Finał Euro. Piyrszy roz w historii o tytule majstra decyduje serio elwrōw. Po ostanim szlagu Antonina Panenki Czechosłowacjo wygrowo z RFN-ym 5:3. Nimce rehabilitujōm sie 6 lot niyskorzij, w piyrszej serii elwrōw w historii Mundialu wygrywajōm pōłfinał z Francuzami. Nimce bohatyrami serii elwrōw bywali niy roz, ale żodyn, ale żodyn Ślōnzok przi tymu niy zasłynōł. Kadra Polski co to elwry w poważnym szpilu tak rychtyk do niydowna ni miała pojyncio. Coby obadać naszych synków w tej wyjōntkowej fusbalowej wojnie nerwōw trza było nōm beztōż czakać aż do ostatnij soboty.

Nazod w Saint-Etienne. Sobotni wieczór. Luft gynstnieje. Pot sie leje. Ciśniyni idzie w gōra. Warunki bez godki niy do ludzi, kerzi ciyrpiōm na hercklekoty. Dopiyro terozki dowiadujymy sie komu tryner nojbardzij w tej drużynie ufo, za kogo je pewny, że niy kopnie o kretowina. 5 szlagōw – 5 goli. Jednymi z autorów nastympnego rozdziału elwrowej historii Milik z Glikiym. Szkryflejcie dalij…

Nastympny tydziyń Euro za nami. U nas nojwiynksze emocje zwiōnzane bōły z czwortkiym. Polska – Nimce to dycki szpil wyjōntkowy. Ślōnscy i Polscy kibice wiōnżōm ś nim specyficzne emocje. Tym bardzij kej gra je ô poważne punkty.

Nimce w polskij narracji historycznej ni majōm lekko. Ni ma co godać – trocha „napochali”. Jako by historio niy była, to gynał polsko kinymatografio z Nimcami umi se poradzić. Ôd Krziżakōw po Hansa Klosa i Sztyrech Pancernych… Nimce ni majōm lekko. Lata lecōm, epoki sie zmiyniajōm, ale potrzeba pokōnanio, rozklupanio i rozônaczynio Nimca w Polsce je sztyjc aktualno. Na szczynści terozki rywalizacjo kulo sie już yno na szpilplacach. Chocioż Polocy radzi ôdwołujōm sie przi ôkazji szpilōw z Nimcami do historie. Ni ma ôpcji coby w telkij sytuacji w mediach niy spōmnieliby ô bitwie pod Grunwaldym. Trza sie na dyć dowartościować. Tak stwierdziyło tyż latoś TVP, beztōż w czwortkowy wieczōr pokozali „2 szpile Polokōw z Nimcami”, z czego przinajmij jedyn musioł być wygrany. Ulrich von Jungingen już na sztarcie mioł słabe typy u bukmacherów…

Fusbal rzōndzi sie jednak swoimi prawami. Tukej nie tak lekko pokōnać Nimca jak w filmie. Bywało rozmańcie. Ślōnzoki niy roz grywali tamek głōwne role. W latach 30-tych knify na Nimcōw w reprezyntacji Polski poradziyli znolyź yno Hanysy – Wilimowski, Pazurek, Wodarz i Peterek. Ôd bramy tego ôstatnigo w 1938 mniyło 70 lot aż nastympny Ślōnzok w polsko-nimieckij kōnfrōntacji trefiōł do neca. Dwie bramy Łukasza Podolskigo, dały na Euro 2008 wygrano Nimcōm. Trza było doczkać jeszcze 6 lot na brama bioło-czerwōnego Ślōnzoka. Zaś historyczny mōmynt – eliminacje do euro 2016. Arek Milik szczylo na 1:0 i Polsko piyrszy roz wygrywo z Nimcami.

Cufal zadecydowoł, że Polska i Nimce zaś trefiyli na sia w Euro. Tym razym bez goli, chocioż Milik ewidyntnie mioł szmaki. Nic yno trefić w bal… Ale mono jeszcze niy po ptokach? Eźli Poloki i Nimce niy stanōm hneda do nastympnej historycznej haji?

Skōńczōł sie sezōn Ekstraklasy. Przinajmij bez nojbliższe 2 tydnie na Ślōnskim Fusbalu niy bydōm sie pokozywać nowe wpisy…

Paczcie tam jako i do zaś!

GB

Na tym propōnuja dzisiej skōńczyć. To ostatnio relacjo w ramach „Szpilu miesiōnca” w tym sezōnie. Tōż dziynkuja piyknie i do zaś…

Legia mono i była lepszo, co potwierdzajōm tyż choby statystyki szlagōw, ale Piast na pewno na 4:0 w pleca niy zasłużōł. W piyrszej połowie prezyntowoł sie forgot dobrze.

Legia wygrywo i je o 3 punkty i wielki krok bliżyj majstra.

90+3 min. – Kōniec.

90+2 min. – Jeszcze Piast z roga. Walka o hōnor…

90+1 min. – Syndzia koże grać jeszcze 3 minuty.

89 min. – Piast sztyjc próbuje, ale defynsywa Legii biyda dzisiej zaskoczyć.

87 min. – Laga Legiōnistōw. Nikolić majtnōł sie i bal minōł słupek bramy Szmatuły.

86 min. – Badia próbowoł prostopadłego bala do ataku, ale przeczytali to obrōńcy.

85 min. – Szeliga próbowoł tera ofōmlować dwóch obrōńcōw. Na próbie sie skōńczyło.

84 min. – Fusbaliści obu ekip radzi byliby już chyba pod prysznicami…

82 min. – Mraz cyntruje z wolnego. Legia wybijo.

81 min. – W Legii Michał Masłowski za Kucharczyka

81 min. – Sapała wartko odnotowoł sie w hefcie syndzigo. Szkoda yno, że żōłtōm kartkōm.

80 min. – Nespor szczylo po długim rogu! Wele słupka.

79 min. – Śloz Vacek. Tym razym to niy bōł jego szpil. Na boisku Igor Sapała

77 min. – Nastympne zmiany. Vranjes za Jodłowca. Szykuje sie tyż swiyży grocz Piasta.

76 min. – Kucharczyk z roga na długi słupek. Piast sprzōnto.

75 min. – To trza było widzieć. Parada Szmatuły bōmbōn!

73 min. – Zmiany w Piaście i Legii. Ślezli Mak i Guilherme.

72 min – Piast w szesnostce Legii. Podwojōne kryci. Nic z tego niy bydzie.

71 min. – Wōm tyż odechciało sie dziwać na tyn szpil…?

70 min. – Nikolić i brama. Tera już chyba durs po ptokach.

69 min. – Elwer! Guilherme na zolu. Śmieje sie z decyzji syndzigo?

67 min. – za głymboko cyntra Piasta. Malarz pewnie chyto.

66 min. – Guilherme na zolu. Pōmoc medyczno na murawie. Zaczyno sie gra na czas.

65 min. – Wiyncyj placu mo Legia przi kōntrach, ale za wiela groczy niy cisnie sie do przodku.

64 min. – Legia na wyjazd. Piast musi ukłodać nastympny atak.

63 min. – Mraz opanowoł bal po długij cyntrze i szarpnōł skrzidłym. Rōg.

62 min. – Kucharczyk klupnōł z ciynzkij pozycji. Bal fōrt w trybunach.

61 min. – Korun faulowany przez Guilherme. Piast zaczyno ze swojij połowy.

60 min. – Bukata dobrze odebroł bez co mōg za chwila klupnōnć na brama. Malarz wybijo na rōg.

59 min. – Syndzia zapraszo dwóch groczy na klachy

57 min. – Mraz wybijo na rōg. Za chwila po cyntrze torman pewnie chyto bal.

56 min. – Barisić włazi za Zivca. Napastnik za napastnika.

Przegrano presa Vacka w środku pola i Legia wylazła z przewogōm. po dograniu Kucharczyka, Hamalainen wraziōł bal juz praktycznie do pustej bramy.

54 min. – 3:0!

52 min. – 2 na 2 wylazła Legia!. Szlag Hamalainena brōni Szmatuła.

51 min. – Tera Legia z ausu przi rogowej fance na połowie Piasta. Jędrzejczyk chcioł głymboko wciepnōnć bal pod brama, ale obrvna wyczyściyła.

50 min. – Hebert kepkōm po cyntrze z roga! Niy trefiōł czysto.

49 min. – Legia ewidynti odpuściyła wysoki pressing. piast mo wiyncyj placu

48 min. – Chycōny na spolōnym Zivec.

47 min. – Rykoszet po szlagu Szeligi i bal z biydōm dokuloł sie do tormana.

46 min. – Zaczła Legia, ale wartko straciyła bal. Szmatuła wkludzo go na nowo do gry.

Fusbaliści już na szpilplacu. Hneda zaczynōmy.

45+1 min. – To była brama do szatni. Piast niystety przegrywo. Szkoda bo Legia klupła drugo brama, w mōmyncie kej Piast zaczōn ich bardzij cisnōnć.

Guilherme niyuwachowany w szesnostce. Przijōn i wycylowoł gynał pod lewy słupek.

45 min. – Brama i już 2:0!

44 min. – Szuko tera Piast rozmańtych knifōw na obrōna Legii. Na razie gospodorze se radzōm.

43 min. – Zivec na zolu. Elwer? Syndzia koże grać dalij…

41 min. – Kiery to już rōg Legii? Na szczynści tym razym kōńczy sie niygroźnie.

39 min. – Bez godki nojlepszo laga piasta. Bal w szesnostce wycofany piyntkōm. Dograni do srodka na 11 meter i próba szlagu Vacka, po kierej niy wiadōmo czamu kamil dostowo żōłto kartka.

38 min. – Agresywnie z przodku Guilherme. Efekt? Piōnty meter.

37 min. – Piyknie Piast rozgrywo tera bal po cołkij szyrokości boiska. Na razie niy dowo to jednak wiynkszych efektōw.

36 min. – Ewidyntny spolōny Nikolicia

34 min. – Zawōniało dobrōm lagōm po stracie Legiōnistōw. Brakło jednego dokładnego podania i Nespor bōłby sōm na sōm z tormanym.

33 min. – Przi cyntrze niyuwachowany jodłowiec. Na szczynści niy wykorzystoł tego błyndu gliwickij defynsywy.

32 min. – Hebert za fest wypuściōł se bal i szczasnōł sie z przeciwnikiym. faul.

31 min – Groźnie po cyntrze. Szlag z ostrego kōnta zablokowany

30 min. – 30 metrōw od bramy faulowany Pietrowski. Guilherme psioczy na syndzigo.

Po nastympnej cyntrze z roga fest zamloło sie na piōntym metrze. Dużo było w tym cufalu, ale bal znod sie w necu. Brama zapisano Igorowi Lewczukowi.

28 min. – 1:0!

26 min. – Serio zablokowanych szlagōw Legii. Gospodorze majōm coroz wiyncyj do godki.

25 min. – Legia praje wylazła 2:2. na szczynści dograni Hamalainena zablokowane.

24 min. – Trocha ping-pōngu przed szesnostkōm i szlag Hamalainena. Dobrze chyto Szmatuła.

23 min. – Aus do Piasta i fol walki w środku pola.

21 min. – Zaś z roga gospodorze, kieryś z ich groczy siōngnōł bal gowōm, ale tyn polecioł w przeciwnym kierunku od bramki.

20 min. – Po rogu Legii w szesnostce Piasta zrobioł sie miszōng, kiery trwoł dobrych pora sekund

19 min. – Kucharczyk przeciepoł se bal za zawodnikiym Piasta, ale niż go oblecioł „wyjazd” zrobiōł obrōńca.

17 min. – Nespor agresywnie presuje tormana Legii. Bōł forgot blisko odebranio mu bala.

16 min. – Bal „miōd-malina” po pisce Pietrowski-Nespor. Napastnikowi Piasta bal zamatloł sie jednak miyndzy szłapami. ostatecznie klupnoł jeszcze na bramka, ale tormana ni mōgło to zaskoczyć.

14 min. – Na zolu Hebert. Guilherme chcioł go spresować, ale za niyskoro wraziōł szłapa i faulowoł.

13 min. – Coroz wiyncyj placu w środku mo Piast. Dłōgo pogrywajōm balym miyndzy sobōm.

11 min. – Tera dłōgigo bala niy dogōniōł Hlousek… Piōnty meter.

10 min. – Mak dostoł tera piykny bal wiyrchym od Vacka, ale obrōńcy Legii niy pozwolyli mu przijōnć.

9 min. – Tera próbuje Piast. prostopadły bal w szesnostka pokuloł sie jednak za plecami rozfechtowanego Vacka.

8 min. – Obrōńca Piasta odkludzioł bal za linia i zaś z piōntego metra zaczyno Szmatuła.

7 min. – Zivec wżon tera na sia mocny szlag Hlouska. Bal juz lecioł w strona bramki piasta.

6 min. – Terozki trocha placu na prawym skrzidle znod se Jodłowiec. jego cyntra wybito na rōg

5 min. – Terozki piyrszy roz groźnie szczyrknyły kości. Korun faulowoł Lewczuka.

4 min. – Po faulu Borysiuka, wolny do Piasta w środku boiska. Długo cyntra żodnego efektu jednak  niy prziniōsła

3 min. – Bal krōtko rozegrany i wartko stracōny. Z piōntego metra zaczyno torman.

2 min. – Legia bydzie miała piyrszy rōg.

1 min. – Bal już w grze!

Syndzia gynał ciepnōł mōnetōm. Bal do Piasta. legia wybiyro połowa.

Z piyrszego składu Piasta wypod niystety Radek Murawski. Do gry wraco za to Kamil Vacek. poza tym wszyjscy zdrowi i na 100% prziszykowani do walki o majstra, abo raczyj jak woli trynel Latal, do wygranio nastympnego szpilu.

Gynał 15 minut dzieli nos od piyrszego gwizdka w dzisiejszym „szpilu o majstra”.

Składy:

 

Legia Warszawa:  Malarz – Hlousek, Pazdan, Lewczuk, Jędrzejczyk – Jodłowiec, Borysiuk – Guilherme, Kucharczyk, Hamalainen – Nikolić.

Piast Gliwice: Szmatuła – Pietrowski, Hebert, Korun – Mraz, Szeliga, Bukata, Vacek, Mak – Zivec, Nespor

Styknie podziwać sie na tabela ekstraklasy i tak rychtyk niedzielnego szpilu niy trza już wiyncyj reklamować. Po niedzieli mono i sytuacjo bydzie sztyjc ôtwarto, ale tyn, kiery wygro bydzie ô wielki krok bliżyj majstra. Legia vs Piast. Już niy idzie sie doczkać…

Do kōńca sezōnu 3 kolejki, ale kluczowy mōmynt przidzie już w tyn weekend. Jeszcze niydowno w Gliwicach niy godali radzi ô grze ô majstra. Terozki żodyn sie już niy bawi w ciuciu-babka. Piast jedzie do Warszawy po 3 punkty, inkszego cylu mieć ni moge. Drugi plac na kōniec sezōnu bōłby wielkim sukcesym, ale kej je sie tak blisko to szmaki rosnōm. Synki z Gliwic stojōm przed życiowōm szansōm. Kto niy chciołby zagrać w telkim szpilu i naklupać Legii?

Zaglōndani na piyrszy lepszy ańfachowy szpil ekstraklasy to nikiedy forgot jakoś zorta umartwiyń. To jednak niy tyczy sie niedzielnego szpilu w Warszawie. Tamek emocji niy braknie, bo być muszōm. Te emocje czytelnicy internecowego DZ jak zawsze w ramach Szpilu Miesiōnca bydōm mieli serwowane minuta po minucie, wartko, kōnkretnie i durś po ślōnsku!

Zapraszōm fest. Niedziela 08.05.2016 r., godzina 6 we wieczōr (18:00, a nawet chwila pryndzyj)!

Dziynkuja piyknie. Zapraszōm zaś. „Ślōnski Fusbal” wraco za tydziyń, a nastympny „Szpil miesiōnca” już w kwiytniu.

Górnik mioł dzisio pora dobrych mōmyntōw, ale ewidyntnie wiyncyj do godki miała Legia. Trza liczyć na punkty kaj indzij…

Górnik szczylo latoś piyrszo brama, ale to dzisio za mało choby na 1 punkt. W 2016 roku statystyki niy wyglōndajōm nojlepij: 5 szpilōw, 4 porażki.

90 + 3 min. – To by było na tela.

90 + 1 min. – Złazi Kucharczyk, a tryner dowo szansa Aleksandrowowi… Szansa na podeptani po trowie bez pora sekund.

90 min. – Torman Legii tera musioł se chwila poczekac aż ruszy do niego, kieryś z Grubiorzy

89 min. – Szlag Masłowskigo. Wiela niy brakło

88 min. – Jeszcze roz z roga Kucharczyk. Cyntra… i nazod bal pod rogowo fanka.

87 min. – Już chyba wszyjscy radzi poszliby pod prysznic.

86 min. – Zmiana u gospodorzy. Po boisku już loce Masłowski.

84 min. – Legia już niy piluje z grōm. Fest pomału chodzōm po bale, kej zaczynajōm z ausu.

83 min. – Za niyskoro Górnik ciepnōł sie do przodku…

82 min. – Atakuje Górnik. Nastympny rōg.

81 min. – Groźno cyntra Madeja. próbowoł wrazić tam gowa Steblecki.

80 min. – Jes kōntra. Piynciu Grubiorzy z przodku… Bydzie yno rōg.

79 min. – Faulowany Jędrzejczyk. Zaś szansa do gospodorzy.

78 min. – Zmiana u Grubiorzy. Kurzawa za Kwieka.

Prostopadły bal do Prijovicia i idealne wykōńczyni po długim rogu. To już chyba po ptokach…

76 min. – Posprzōntane. 3:1!

74 min. – Jedyn, drugi a trzeci! Szlag za szlagiym. Dramatycznie brōniōł sie tera Górnik. Przody podwójno obrōna Janukiewicza, niyskorzij z linii bal wybijo Przybylski.

73 min. – Kwiek próbowoł szlagu z daleka, ale trefioł gynał w pukel Kucharczyka.

71 min. – Górnik sztyjc niy decyduje sie coby ciepnōnć wiynksze siyły do przodku.

69 min. – W kōńcu kōntra Górnika. Strata, ale zaro zaś Górnik pod bramōm Legii. W szesnostce obalōny napastnik, ale syndzia koże grać dalij.

68 min. – Danch zaś czyści w obrōnie.

66 min. – Po stracie bramy z boiska śloz Mariusz Magiera. Za niego włazi Kallaste.

65 min. – Górnik bydzie mioł biyda sie spamiyntać. tym bardzij, że bal sztyjc kulo sie po ich połowie

Po cyntrze Kucharczyka Jędrzejczyk uwalnio sie od krycio i szczylo kepkōm.

63 min. – 2:1! Jędrzejczyk kōńczy akcjo z bliska

62 min. – Legia moge dzisio ćwiczyć rozmańte rozwiōnzania gry z roga boiska.

61 min. – Miszōng pod bramōm Górnika. Nikoliciowi niy udało sie klupnōnć.

60 min. – Górnik zaś na wyjazd. Ni ma tera kōmu przitrzimać bal z przodku.

59 min. – Górnik przejmuje bal, ale yno na chwila. Bal zagrany do przodku przez Widanowa leci w pierōny…

58 min. – Z kożdym faulym robi sie bardzij nerwowo na boisku.

57 min. – Kucharczyk dostowo żōłto kartka po tym jak przi próbie dobitki kopnōł nogōm w gowa obrōńcy. Szpetne to było, forgot!

56 min. – Haja na boisku po piyknej akcji Legii!

55 min. – Jodłowiec! Piyknie zwyrtnōł sie z balym tak, że Magiera, kiero go wachowoł, niy wiedzioł kaj je. Szlag i zaś rōg.

53 min. – Déjà vu z piyrszej połowy. Górnik zaś brōni sie głymboko cofniynty cołko drużynōm.

52 min. – „Cyntro-szlag” po kierym piōnstkuje torman.

51 min. – Z roga Legia i zaro faul. Bydzie nastympno szansa na cyntra do gospodorzy.

50 min. – Łokciym piźniynty kieryś z Grubiorzy. Faul bez godki!

49 min. – Długim wykopym z piōntego metra wkludzo bal do gry Janukiewicz

48 min. – Steblecki zaś aktywny. Przody poszoł na presa i wywalczōł aus. Hneda szczyloł, ale pora metrōw wele słupka.

47 min. – Szlag Nikolicia. Musioł wysztrekować sie Janukiewicz.

46 min. – Mita i lecymy z tym światym. Zaczyno Legia.

Nazod na murawie bydymy za pora minut. Bydźcie samek!

Szkoda jak pierōn. Brama do szatni to nic przijymnego. Trza bydzie zaś sie spamiyntać.

Tym razym krōtko rozegrali rōg i to dało efekt. Hlousek wrażo bal do neca gowōm.

45 +1 min – Brama! do Legii. 1:1!

45 min. – Słupek-lata-torman! Sie popochało. Tera Górnika ratuje cufal!

45 min. – Kiery to już rōg Legii…

44 min. – Dobro cyntra Kucharczyka efejym. Obrōna Górnika jednak zaś to posprzōntała.

43 min. – Darymny futer. Zaś nic z tego niy bydzie

42 min. – Syndzia tera sie trocha sfifroł. Legia dostowo w geszynku nastympny rōg

40 min. – Z roga Legia sztyjc niy poradzi złōnaczyć tak rychtyk żodnego zagrożynio.

40 min. – Danch wybijo bal na rōg

Piyknie wkryncił w zol obrōńcy Kante, po czym zaro wystawiōł Stebleckimu „patelnia”. Pewne wykōńczyni! Górnik wygrywo w Warszawie!

38 min. – Brama! Steblecki! 0:1!

36 min. – Zdo sie, że po piyrszych minutach ewidyntnej przewogi Legii szpil sie wyrownoł, przinajmij jak godōmy o akcjach podbramkowych, bo przi balu sztyjc dłuzyj Legia.

35 min. – Odpedzieć z dystansu próbowoł Nikolić. Wysoko nad bramōm.

34 min. – Co za szlag Stebleckigo. To miało wlyź! Lata!

32 min. – Zaś obcis Madej tym razym fizycznie. Szpetnie kopniynty w muskla przez Jędrzejczyka

31 min – Syndziowie zrobiyli se krōtki klachy po kierych żōłto kartka obejrzoł Madej. Ciynżko pedzieć za co.

30 min. – Zaś na zolu Grubiorz. Mōndrze doł sie obalić Magiera.

29 min. – Bal już wykopany na połowa Legii. lider zaś bydzie wykludzoł atak.

28 min. – Wolny do gospodorzy blisko szesnostki… Cyntra wybito na rōg.

27 min. – Groźno cyntra Legii. Żodyn tego niy przeciōn…

26 min. – Podani z ausu do tormana. Yno po pierōna??? Zpresowany Janukiewicz wybijo za liniia boczno

25 min. – Faul. Górnik zaczyno ze swojij połowy.

24 min. – Kwiek szczylo abo cyntruje…? Bal w trybunach.

23 min. – Ała! Magiera z wolnego wycylowoł gynał w mur.

22 min. – Szpetny faul Rzeźniczaka.

22 min. – W kōńcu Górnik ciekawie pogrywo przed szesnostkiym Legii.

21 min. – Niy wykorzystano szansa z roga wartko rozfechtowała kōntra Górnika. Obrōna Legii jednak czujno.

20 min. – Groźnie. Rykoszet po zagraniu Nikolicia. Bydzie rōg.

18 min. – Zaś próba cyntry i szlagu głowōm. Próbowoł Prijović. Legia na szczynści ni mo nasztelowanych cylownikōw.

17 min. – Na razie dobrze poukłodani w obrōnie Grubiorze

16 min. – Zaś Górnik próbuje fechtnōnć swōj napad długim balym. tym razym niy wyszło.

15 min. – W kōńcu Górnik z przōdku. Dobro akcjo skōńczōno szlagiym Stebleckigo… Wele słupka

14 min. – Legia z ausu. Kucharczyk wyciepuje fōrt w szesnostka. Była próba szlagu kepkōm. Na szczynści „kole a wele”

13 min. – Tera Legia przihamowała i tyż pōmału rozgrywo bal, ale nawet w tym widać róznica. Legia stoi wysoko obrōnōm

11 min. – Górnik rozgrywo bal w obrōnie, ale już samek wyłażōm na presa Warszawioki. Wyjazd do przodku.

10 min. – Zaś Legia pod bramōm gości. Niybezpieczny szlag Dudy odbijo Janukiewicz.

9 min. – Kucharczyk za fest wypuściōł se bal. Górnik zacznie od bramy.

8 min. – Wartko akcjo Legii. Nikolić kōńczył kepkōm. Majtnōł sie.

7 min. – Piykny bal do Jose Kante, ale zarozki przi nim 3 chopōw. Sōm wszyjskich niy ofōmluje.

5  min. – Niy bydzie dzisio leko. Górnik zawarty na trzidziestym metrze od swojij bramki.

4 min. – Na razie wiyncyj przi balu gospodorze. Przed chwilōm próbowali prostopadłym balym przeniyś akcjo w szesnostek Górnika, ale żodyn do tego niy dolecioł.

3 min – Legia wykludzo atak pozycyjny

1 min. – Zaczynajōm Grubiorze, kierzi dzisio tyrajōm w czornych koszulkach. Legia na bioło.

Fusbaliści już na boisku.

Znōmy historio. Legia z Górnikiym dycki majōm se coś do udowodniynio. Do tego trza dociepać aktualny kōntekst. Górnik latoś jeszcze niy wygroł, a pora dni tymu wyciepoł trynera. Zafyrlało sie w składzie. Legia mono i w lidze kludzi, ale dopiyro co dostała wklupane z Niecieczōm. Ci i ci muszōm se poprawić humory.

10 minut do rozpoczyncio szpilu… Trza ofyn pedzieć, że prognozy do Grubiorzy na dzisio sōm darymne. Statystyki godajōm same za sia. Legia na placu piyrszym, Górnik na ostatnim. Ale fusbal to niy prognoza pogody, zresztōm nawet Jarek Kret nikiedy sie pomyli…

Legia vs Górnik – juz hneda zaczynōmy. Za wczasu obadejcie składy…

Legia: 1. Arkadiusz Malarz – 5. Artur Jędrzejczyk, 4. Igor Lewczuk, 25. Jakub Rzeźniczak, 14. Adam Hlousek – 7. Ariel Borysiuk, 3. Tomasz Jodłowiec – 8. Ondrej Duda, 99. Aleksandar Prijović, 18. Michał Kucharczyk – 11. Nemanja Nikolić.

Rezerwa: 29. Jakub Szumski, 28. Łukasz Broź, 17. Tomasz Brzyski, 23. Stojan Vranjes, 16. Michał Masłowski, 77. Mihail Aleksandrov, 2. Michał Pazdan.

Tryner: Stanisław Czerczesow.

Górnik: 84. Radosław Janukiewicz – 31. Pavel Vidanov, 2. Bartosz Kopacz, 26. Adam Danch, 21. Mariusz Magiera – 11. Roman Gergel, 19. Mariusz Przybylski, 9. Aleksander Kwiek, 18. Łukasz Madej, 71. Sebastian Steblecki – 29. Jose Kante.

Rezerwa: 33. Sebastian Przyrowski, 5. Oleksandr Shevelyukhin, 7. Rafał Kurzawa, 14. Armin Cerimagić, 15. Ken Kallaste, 22. Szymon Matuszek, 23. Szymon Skrzypczak.

Tryner: Jan Żurek.