Archiwa tagu: Gerard Cieślik

Toć, w Ruchu Chorzōw bywało lepij, fusbalistōw widziało sie tyż tyrać w lepszej formie, ale nojwierniejszego kibica gorsze czasy niy zniychyncōm. To już sztyry lata jak z „loży VIP” na wiyrchu na szpile Ruchu dziwo sie legynda klubu…

Wszyjskich Świyntych, czas spōminanio tych kerzi wybrali sie na lepszy świat praje gynał złazi sie z rocznicōm ôdynścio Gerarda Cieślika (3 XI 2013). Latoś miołby 90 lot. Pod wiela siyły mu pozwolały chodziōł na szpile przi Cichej i chocioż już ofyn żodnej roboty w Ruchu ni mioł to kożdy w klubie z jego słowym sie liczōł. W radach jednak szporobliwy niy chcioł sie trynerōm styrkać, bo jak to pedzioł we swoim ôstatnim wywiadzie niy chcioł coby ktoś pedzioł że mōndruje.

Pan Gerard pewno jednak i tamek z wiyrchu starajōm sie ô Ruch. W piyrszym sezōnie w „loży Vip” Cieślik fajrowali 3. plac w Ekstraklasie, niyskorzij było już gorzij. Po spadku, sezōn 2017/18 Ruch zaczōn z minus 5 punktami sztrofy a piyrsze szpile yno to pogorszyły. To co pocho sie na trybunach Cieślika tyż by szterowało. Ôstatnio kej kibole Ruchu zhajcowali fany Rakowa, goście zaczli ciepać wytarganymi zicami. Na derbach z GieKSōm kibiców Ruchu już niy było, a tym razym fojera z ich szalikōw zrobiyli kibole Katowic. Z „loży VIP” spokojnij…

Klara po leku kaśtam jednak blynduje. We ôstatnich sześciu szpilach Ruch wygroł 5 razy. Kieby niy ujymne punkty już bōłby w pojszczodku tabeli. Fusbaliści sie spamiyntali, spamiyntać trza jeszcze kibicōw. Co do nastympcōw Pana Gerarda – na razie darymnie szukać. Downij Ruch latami wychowywoł nowe legyndy i tera idzie godać ô czasach Wilimowskigo, Cieślika, czy nawet Warzychy. Terozki jednak ci, kerzi mōgliby telkimi ikōnami ôstać wyjyżdżajōm z Chorzowa za modych lot. W Ruchu zaczli zbiyrać auslyndrōw (bezmałaś sōm tańsi). Zostowo yno rzykać, że zaś jaki ślōnski łebōń z grajfkōm do fusbalu zaś sie ôbjawi. Niychby doczkoł czasōw kej marzyniym grocza Ruchu niy bydzie ś niego citnōnć. „Loża VIP” bydzie rada.

W 11-stce Polskij kadry lekki miszōng. Styknōł jedyn szpil i ze składu wyfurgło dwóch naszych synkōw. Na Polsko-Armynio Milik z Piszczkiym mōgli dziwać sie yno w TV. Niy doś, że trza lyczyć kolana to sam jeszcze telko dawka hercklekotōw! Po szlagu Lewego mōgli dychnōnć. Yno co na ta brama padaliby Pan Ernest Pohl i co czujōm Pan Włodek Lubański?

Nasi poza szpilplacym, abo trocha w ciyniu. Poza debiutym Kamila Wilczka nic co byłoby we werci ôpisać. W cyntrum zainteresowanio za to sztyjc Robert Lewandowski. Po klupniynciu 40-stej bramy w kadrze w piyrszej 10-tce nojlepszych snajperōw reprezyntacji wyprzedziōł już trzecigo Ślōnzoka. Tym razym Lewy wziōn Ernesta Pohla, kery tyroł w bioło-czerwōnym „ancugu” w latach 1955-65. Za Robertym sōm już telki legyndy jak Ernest Wilimowski (21 bramōw, 9. plac) czy Gerard Cieślik (27 bramōw, 7. plac). Ze zadku ôstoł tyż snajper Górnika Zabrze, urodzōny w Gdańsku Andrzej Szarmach (32 bramy, 6. plac). Lider sztyjc w ślōnskich rynkach, ale po lekku zagrożōny. Do Lubańskigo Lewy traci na dyć już yno 8 bramōw.

To jednak jeszcze niy sōm szczyt ślōnskich reprezyntacyjnych rekordōw. 48 bramōw, tela samo co Lubański, klupnōł w kadrze Łukasz Podolski. W Nimcach to stykło jednak „yno” na nojniższy stopiyń podium. Piyrszy plac na snajperskij liście Mannschaftu i aż 71 bramōw noleży do Mirka Klose. Co by ci Nimce zrobiyli bez Ślōnska…

Trza jednak ofyn pedzieć, że pokolyni Lewego mo fory. Reprezyntacje grajōm tera czynścij. Spōmnianymu Pohlowi do siekniyncio 39 bramōw stykło 46 szpilōw, Lewy coby go dogōnić musioł zagrać aż 83 razy. Chytōmy za kalkulator… Skutyczność Roberta to 48%. W porownaniu z Pohlym (85%), Lubańskim (64%), czy Cieślikiym (60%) mo na noc. A kaj mu tam do Wilimowskigo (95%), kerego wynik przi dodaniu wystympōw w kadrze Nimiec rośnie do 113% (34 bramy na 30 szpilōw)!

Perspektywy na rekordy? Arek Milik (21. plac, 11 br.). Latoś już nic niy dociepnie, ale po rewiyrze bydzie mioł fol czasu…

Ciynżki mōmynt do trynerōw. Znany schymat sie powtarzo. Kibic chce wygranych – prezes musi sie wykozać – furgnie tryner. Ôd poczōntku sezōnu niychcianych fachmanōw pozbyły sie już i Lech i Legia. To nōm już dużo godo. Podobnym knifym zagrało szefostwo Górnika. Niystety myślyni magiczne z logikōm zmiyniymy trynera – bydzie lepij przeważnie sie niy sprawdzo, a już na pewno niy mōmyntalnie.

Nikerzi już poradziyli to kapnōnć inksi sztyjc wierzōm w cuda. Nojlepszym przikłodym klubōw z tej piyrszej zorty je ôd jakigoś czasu Ruch Chorzów. Waldek Fornalik robi tamek ôd 2009 roku z przerwōm na reprezyntacjo Polski. Z bioło-czerwōnymi raczyj niy poszaloł, ale za to na „niybieskich” zno sie jak mało kery. Mało kery tryner mo tyż u sia w klubie telko pozycjo i telki papiōry jak Waldi. Wychowanek, 12 lot gry w klubie. Przajōm mu kibice i popiyrajōm nojważniejsi w klubie, a zaufani legyndy klubu ś.p. Gerarda Cieślika do Waldka to już kōnkretny argumynt w CV, niy do zdobycio przez ewyntualnych rywali do tej roboty.

W ôstatnim szpilu chopcy Fornalika rymisujōm z Lechym. Ruch dopiyro na 12. placu (chocioż do piōntego traci yno 3 punkty), ale i tak żodyn inkszy tryner w lidze ni mo telkich szans na dorobiyni pyndzyji u sia jak Waldi. W Chorzowie wkludzajōm kōńcu w życi staro prowda „pomału a sztyjc”, szkoda że yno w kwestii trynera. Zdałoby sie jeszcze bez pora lot ustabilizować kadra i przitrzimać u sia poru lepszych fusbalistōw, coby Waldi zaś niy musioł rzeźbić cudōw z luftu.

To by było na tela. Wiyncyj „Fergusonōw” i „Wengerōw” ni mōmy. Przi czym porownywani tych Panōw i ich roboty do trynera Ruchu to chyba jednak sztyjc lekki faux pas. Inksze światy. Sir Alex kludziōł na dyć jedyn z nojlepszych klubōw świata bez 26 sezōnōw (1986-2013) i kōńczōł w wieku 72 lot. W Polsce musiołby mu chyba pan Duda skrōcić wiek emerytalny ô jakiś 20 lot bo inacy pyndzyji by sam ni mioł szans doczkać.

Niedziela, Dziyń Zaduszny, gynał po szpilu Legia-Ruch, loża VIP na wiyrchu. Poru chopōw w ramach „afterparty” po Balu Wszyjskich Świyntych szpilo w szkata.

– Gerard! Bezmała chcōm Ci postawić stadion w Chorzowie?

– Forgot? Jo słyszoł, że jakoś ryczka… abo ławka? Zresztōm pedzioł’ech, że stadiōn mo być Ernesta. Tōż Wy se go wachujcie.

– Jo? Dej mi pokój. Kiery stadiōn? Niych sie lepszy granio chycōm. Dyć to gańba z Legiōm przegrywać.

– Mono ich Waldi jeszcze spamiynto dejcie czas synkowi. (…)

(…) Gynał 3 listopada mijo rok ȏdkōnd straciōł sie z tego świata Pan Gerard Cieślik. Chop-legynda, idyał szportowca, działocza, kibica, wzōr do wszyjskich modych kierzi chytajōm sie fusbalu. Brakuje Was samek jak pierōn Panie Gerardzie! Tak myśli tera chyba niyjedyn kibic i to niy yno w Chorzowie. Co nōm samek po Was zostało? Co Wy byście chcieli tamek z wiyrchu ȏglōndać?

Spōminać pana Gerarda jeszcze długi lata bydzie cołki Chorzōw, Ślōnsk i Polsko. Bōł to na dyć człowiek, kiery robiōł rzeczy forgot niymożliwe na boisku i poza nim, a co nojważniejsze bez cołki życi bōł wierny swoim idyałōm… Yno bez cufal przeżōł wojna, chocioż bōł pyskatym żołnierzym Wehrmachtu. Dali mu pokój tyż komunisty, chocioż groł za Nimca w Bismarckhütter SV (ȏkupacyjno nazwa Ruchu) i wiedzieli kaj służōł. Wymigoł sie ȏd szpilanio w Legii. Zostoł bohatyrym szpilu z ZSRR. Klupnōł tyż 167 bramōw w lidze. Wyzgerny to bōł synek! Na dyć niy roz trefioł szkopyrtkōm, fōmlować tyż poradziōł jak mało kiery i tyn szwōng, jak mody sornik! Ȏ jego przigodach i boiskowych wyczynach idzie godać a godać…

A czego ōn by se tera życzōł? Myśla, że Pan Gerard bardzij niż tym, kaj stanie ławeczka z jego pōmnikiym staro sie raczyj teroski ȏ forma swojigo klubu. Porażki z Legiōm dycki było biyda przełknōnć. ,,Niy piyrszo to roz” myśli pewno pan Gerard „Hneda zaś im wklupiymy”.

Telkigo pozytywnego chopa na dyć ze świycōm szukać. Do końca życio Cieślik angażowoł sie w Ruchu jak yno mōg. Niy bōł z tej zorty trynerōw, kierzi przezywajōm i pierōniōm na swoich podopiecznych. Rod trynowoł łebkōw. Doradzoł tyż starszym. Fest dobrze spōmino go beztōż i Waldek Fornalik. Pan Gerard pewno i tera wierzy w jego drużyna. Ruch sie na dyć musi spamiyntać.