Archiwa tagu: Piast Gliwice

Eźli to niy przełōmowy weekend? Piast i Górnik z biydōm, ale wytargali swoji 3 punkty, bez co fest poprawiyli swoji szanse na realizacjo swoich (durś inkszych) marzyń na tyn sezōn. Szmaki rosnōm. Za tydziyń bydymy już dużo mōndrzejsi…

Piyrszy powōd do uciechy ślōnscy kibice dostali w czwortek. W Lubinie gospodorze pokulali Legiōnistōw 2:0, beztōż już było wiadōmo, że rywalizacjo ô majstra chyci szwōng. Zostało yno doczkać jak poradzi ôdpedzieć Piast. Trza pedzieć ofyn, że w niedziela za dużo „tiki-taki” my sie niy naôglōndali. Piast jednak klupnōł jedna brama wiyncyj i mo już tela samo punktōw co Warszawioki. Analiza tego szpilu w stylu Jacka Gmocha tym razym chyba smolymy, bo forgot niy byłoby sam co rozrysowywać. Taktyka na ôstatni minuty z zorty „kopnij a leć” i „wyjazd synki” we niedziela zafōngowała. Mono to niy nojlepszy knif na ewyntualne prziszłe rajzy po Europie w ramach Ligi Majstrōw, ale w realiach polskij ekstraklasy telko skutyczność i walka moge styknōnć na piyrszy plac na kōniec sezōnu.

Na te same atuty liczōm w Zobrzu. Tamek bez „gryziynio trowy” ni majōm ani co myśleć ô utrzimaniu. Na szczynści w ôstatnim szpilu Grubiorze pokozali charaktyr i w kōńcu cufal troszka pōmōg im, a niy ich rywalōm. Sebastian Steblecki w 90. minucie zrychtowoł se piykno laga, ale coby bal po jego szlagu i rykoszecie trefiōł miyndzy słupki, ktoś musioł chyba rychtyk dobrze porzykać . Jak skiż tej bramy Górnik niy sfurgnie to w ramach prziszykowań do nastympnego sezōnu fusbaliści bydōm musieli iś w jakoś pōnć dziynkczynno.

Na razie trza grać i tyrać wiela wlezie, bo z cufalym bywo rozmańcie, a dyć Pōnbōczek tyż lebrōm niyrod sztyjc pōmogo. Za tydziyń ôkoze sie wiela nasi fusbaliści sōm we werci. Eźli to niy bydōm nojważniejsze szpile sezōnu? Górnik zagro w grubskich derbach w Łyncznej. Przegrany ôstanie pod czerwōnōm piskōm. Na drugim kraju zapowiado sie szpil ô majstra – Piast jedzie do Warszawy (relacjo live – niedziela, 18:00!).

Hneda 27 lot. Ciynżko uwierzyć, ale zygor ni mo litości. Gynał kej kōńczyła sie epoka, ô kierej godo sie „słusznie miniōno” po roz ôstatni tytuł fusbalowego majstra Polski pojechoł na Gōrny Ślōnsk.

W 1989 r. nōm sie wydarziło i to fest. Cołki ligowe podium ôpanowały ekipy ze Ślōnska. Telko sytuacjo trefiyła siy yno roz w historii! 14. tytuł majstra zaliczōł Ruch, a za nimi znodły sie dwa grubski kluby zza miedzy z Katowic i Zobrzo. Ôd tego czasu 12 razy Ślōnzoki stowali na podium, ale wyrosło tyż cołki pokolyni fusbalistōw i kibicōw, kierzi jeszcze ślōnskigo majstra niy fajrowali. Eźli kapitalizm ślōnskim klubom niy spasowoł…?

Ô kōndycji naszych klubōw w nowym systymie szłoby doprowdy godać a godać. Ôdpuszcza mono na razie te darymne fandzolyni, bo na dyć latoś po lekku zaświyciyła klara. Pokozała sie realno szansa na majstra i to tam kaj do niydowna żodyn by sie tego niy spodziywoł. Ô piyrszy plac w tabeli sztyjc gro gliwicki Piast, klub kiery w ekstraklasie zadebiutowoł dopiyro w 2008. Po letnim przeluftowaniu szatni synki z Gliwic synsacyjnie wygrali runda jesiynno. Mieli nawet bez chwila aż 10 punktōw przewogi. Terozki po sztarcie rundy finałowej tracōm 3 punkty do piyrszej Legii.

Z majstra Piasta niy wszyjscy ślōnscy kibice bydōm jednak radzi. Kibice ślōnskich ekip niykōniecznie fest se przajōm. A Piast to durś inkszo bojka – klub z tradycjami wschodnimi, kiery barwami nawiōnzuje do Pogoni Lwōw. Ofyn godo sie, że zakłodali go ludzie wykludzyni ze Lwowa i rychtyk to ōni przewożali w drużynie po wojnie, ale kej dokładnij dōmy pozōr na składy z 1945 r. znojdymy tyż fol groczy urodzonych na przedwojynnym nimieckim abo nawet polskim Ślōnsku (nojwiyncyj z Gliwic, ale pojedynczy tyż z Chorzowa, Katowic czy Zobrzo) – taki gliwicki miszōng.

Historio bywo pofyrtano. Monej niy cołki Ślōnsk idzie za Piastym, ale kto sam niy uśmiychnie sie chocioż bez chwila, kej „boroczki” wytargajōm majstra warszawskij Legii? Bezcynne, pra?

Tym razym trza ofyn pedzieć, że w ôstatnij kolejce ekstraklasy emocji niy brakło, bo tyż braknōnć ni mōgło. Kōnsek, szpana, cyntymeter, eźli niy włos! Forgot nojmyjsze szczegōły decydowały ô placu w wiyrchnij abo dolnej połōwce tabeli.

Kieby, kieby, kieby? Tak tera sztyjc kōmbinujōm w Chorzowie. Kieby klupli chocioż jedna brama wiyncyj, kieby jedna mynij straciyli, kieby nachytali mynij kartek, kieby tydziyń tymu wykorzystali elwer z 90. minuty, a przede wszyjskim, kieby niy ôdjyli im jednego punktu poza szpilplacym… Tyn przipadek yno pokozoł, że w profesjōnalnym fusbalu liczy sie forgot kożdy szczegōł, tyn ôrganizacyjny i tyn rychtyk szportowy. To lekcjo do fusbalistōw i rozmańtej zorty prezesōw.

Zamiast Ruchu do ōsymki „idzie idzie” Podbeskidzie, skuli lepszego wyniku… w klasyfikacji fair play. We fusbalu daleko sie niy zōndzie bez pōmocy jakigoś cufalu, yno czy to, wiela kto nachytoł kartek, rychtyk moge decydować ô tym czy gro ô majstra czy brōni sie przed spadkiym? Niy lepij byłoby na gibko zebrać synkōw na wartki szpil, serio elwrōw. Już lepszo byłaby dogrywka w szkata. Przinajmij zostałaby jakoś nutka rywalizacje. W telewizji tyż by byli radzi z ekstra transmisje: „Pozōr, pozōr Fornalik ciepie cyjna grin. Karta-stōł! Co na to Podoliński?” Byłyby emocje, pra? I niych wygro lepszy…

Terozki już po ptokach (chyba że zielōny stolik zaś nafyrlo). Ruch jeszcze bydzie musioł sie napocić coby z ekstraklasy niy sfurgnōnć. Eźli to niy lepij – przinajmij do widowiska? Mobilizacjo im sie zdo. Niy idzie dycki zaglōndać na inkszych. Ruch mioł wszyjsko w swoich rynkach a nogach. To niy pech a 2 przegrane szpile ściepły ich na 9 plac.

Telkich problymōw ni majōm za to w Zobrzu. Szpil w szkata ani ciepani mōnetōm na pierōna by im sie zdały. Nawet bez ôdjyntego punktu sōm na ôstatnim placu. Na poprawa humoru wiadōmość z Gliwic. Piast wygrywo i zbliżo sie do Legii. Kōńczōm sie kalkulacje. Spadkowiczōw i majstra poznōmy za miesiōnc.

Dzisio dōmy se pokój z istnym szportym, akcjami i bramami. Propōnuja za to wartko analiza kadrowo trzech ślōnskich klubōw. Zapraszōm na wirtualne zawody Górnik vs Ruch vs Piast. Kto lepij prōmuje „swoich” i kaj sōm ci „rychtyk nasi”?

Kadra Górnika po zimowych zakupach to terozki aż 32-óch chopa. Do Zobrzo skludziyło sie poru auslyndrōw. Ôśmiu Grubiorzy to synki urodzyni na Gōrnym Ślōnsku, ale yno torman Grzegorz Kasprzik je wychowankiym Górnika. Jedyny synek z Zobrzo to mody napastnik Marcin Urynowicz, kiery po prowdzie za wiela niy gro. Ôpaska kapitańsko ôblyko za to istny Hanys – Adam Danch, wychowany w Rudzie Ślōnskij, chocioż w tym kōnsku miasta, kiery idzie za Ruchym.

Podzielōno Ruda Ślōnsko kibicuje rozmańcie, ale nojwiyncyj reprezyntantōw, bo aż trzech, mo bez godki w „Niebieskich”. Nawet rodzōnych Chorzowiokōw je tam jednego mynij. Cuzamyn do kupy Ruch zgłosiōł na wiosna do ekstraklasy dwanostu fusbalistōw ze Ślōnska, z czego piynciu to wychowanki. Trza pedzieć, że jak na ôbecne realia to wynik forgot niyzły. Kapitanuje jednak Krakus, Rafał Grodzicki. Co ciekawe 100% kadry Ruchu to ôbywatele RP.

Dużo wiynkszy miszōng złōnaczōł sie w Gliwicach, chocioż idzie pedzieć, że w jakimś synsie tamek tyż sztyjc prōmujōm swoich. Jeszcze rok do zadku w szatni Piasta szło sie bez problymu dogodać po hiszpańsku. Tryner García chyntnie stawioł na swoich trzech chopcōw. Zostoł ś nich już yno Gerard Badía, tōż „español” durś wyszoł z mody. Tera w gliwickij szatni werci sie poradzić „mluvit česky”, chocioż Piastunki muszōm sie chyba dogodywać jakimś słowiańskim miszōngiym. Dyć styknie pedzieć, że w kadrze trynera Látala je trzech Słowakōw i po dwóch Czechōw, Chorwatōw a Słowyńcōw, przi tym yno dwóch groczy ze Ślōnska (ôba z Gliwic). Cołkij czelodce auslyndrōw szefuje za to jedyny wychowanek, sztyjc łebōń, ale już ważny – Radek Murawski.

Pofyrtane, pra? I niych tak jeszcze jako blōndynka spyto „kierzi nasi”.

Kto niy bōł na piyrszych latoś gorzkich żalach, a kibicowoł ślōnskim ekstraklasowcōm, wielkopostne umartwiania na tyn tydziyń chyba mo zaliczone. Mono lekko przesadzōm. Dyć dwa punkty na Ślōnsk w kōńcu trefiyły. Jednak zerowy wynik naszych snajperōw godo mi coby dać se pokój ze szkryflaniym ô boiskowych wyczynach, a jeszcze roz dać pozōr na transferowe podsumowania. Tym razym pod lupōm Piast.

Ekipa lidera już w piyrszym szpilu przetestowała aż trzech nowych groczy. W podstawie wyloz Jankowski, a niyskorzij pokozali sie tyż Bukata a Ipša. Radoslav Látal niy boi sie wkludzać do składu nowych. Pokozuje to na dyć niy piyrszy roz. Niy minōł jeszcze rok ôdkōnd Czech trynuje Piasta, a już terozki ponad połowa składu to grocze, kierych na poczōntku kōntraktu Látala w klubie jeszcze niy było. Rewolucjo w kadrze prziszła tak rychtyk bez lato. Transfery zimowe to już, idzie pedzieć, yno „kosmetyka”. Prziszło sztyrech nowych groczy, kierzi jak już po leku widać niy bydōm yno plōmpać bali.

Fynōmynym trynera Látala je to, że po telkij rewolucji kadrowej poradzioł nasztelować drużyna na zwyciynstwa tak, że pewnie zicła na fotelu lidera. To rychtyk wyczyn, ale eźli niy wiynkszym je to, że Piast, średnio zabrany klub, poradziōł przitrzimać u sia wszyjskich nojważniejszych groczy bez zimowe ôkiynko, chocioż szmaki po nikierych miały już i Legia i Lech! Górnik w podobnej sytuacji już niy roz swōj skład wyprzedowoł. Kōnsekwyntno polityka transferowo i grajfka trynera do wkludzanio nowych groczy mogōm być latoś w Gliwicach knifym do sukcesu.

Na razie żodyn ôfyn ô majstrze niy godo. Tym bardzij, że rywale fest sie zbrojom. Legia i Lech zaś wydały ciynżki piniōndze na transfery. Piast tak bez lato jak i tera płaciōł co nojwyżyj „kotlokami”. Fusbaliści do Gliwic sōm skludzani przeważnie za darmo, abo na wypożyczynia, beztōż bankructwo ani minusowe punkty za dłōgi na razie Piastowi niy grożōm. A tytuł majstra…? To już pryndzyj.

Ôstatnio latoś kolejka ekstraklasy dała ślōnskim kibicōm fol uciechy. Swoji szpile wygrały Górnik, Ruch i Piast. Za granicōm bramy klupli Milik a Podolski. Eźli telki kōniec roku ni ma dobrōm zapowiedziōm tego co ôbejrzymy na bezrok?

Downij fest ważne znaczyni miały do ludzi przełōmowe dni we cyklu rocznym. Telki czas gynał przichodzi. Rok mo sie ku kōńcowi. Kōńczy sie jesiyń. Idōm nojkrōtsze dni. Nocka durś wygrywo z dniym, ale już hneda klara bydzie coroz dłużyj świycić. Ludzie ôd downa uznowali tyn czas za wyjōntkowy. Tak było już przed chrześcijaństwym i tak je terozki, kej gynał w tych dniach mōmy świynta Pōnbōczkowego Narodzynio. Mo granice niyskōńczōny… Kōńczy sie stare, idzie nowe – to dycki bōł nojlepszy mōmynt na rozmańtej zorty wrōżby.

Bezmałaś jak bez wilijo tak bez cołki rok. Na tej samej zasadzie wrōżyło sie downij pogoda z 12 dni przed wilijōm na 12 miesiyncy nastympnego roku. We wilijo nasi fusbaliści mono i niy grajōm, ale już w tych 12 wcześniejszych dniach, dziynki rozszyrzyniu ekstraklasowego kalyndorza, na boiskach sie pokazujōm. Myśla beztōż, że mogymy trocha pobawić sie we wrōżyni. Tym bardzij, że ôstatni wyniki do tego zachyncajōm…

W Ekstraklasie sztyjc kludzi Piast. We niedziela zdoł nastympny wielki test. Przi wielkich problymach kadrowych poradziōł pokōnać rozfechtowanego Lecha. Szmaki na majstra rosnōm! Ô tym coby 2016 bōł jak kōniec 2015 na pewno marzōm w Zobrzu. Górnik sie spamiyntoł. Po darymnym sztarcie w kōńcu zaczōn wygrywać i ôdbiōł sie ôd dna (6 szpilōw bez porażki!). Wrōżba do Ruchu tyż ôptymistyczno. Niebiescy kōńczōm na dyć rok wygranōm w Niecieczy i 5. placym w tabeli.

Coby ni mieć już żodnych wōntpliwości, że 2016 bydzie do ślōnskich fusbalistōw piykny, spōmna jeszcze roz ô 11. w tym sezōnie bramie Arka Milika i 10. Łukasza Podolskigo. Nojlepsze w tym sezōnie ślōnski snajpery na bezrok zaś zagrajōm przeciwko siebie. Tym razym we Francji. Wrōża dobry szpil…

 

Pozōr!

Ślōnski Fusbal wraco nazod w styczniu. Wszyjskim czytelnikōm winszuja wesołych świōnt. Paczcie tam jako! Do zaś…

GB

To by było na tela dzisio. Ślōnski fusbal wraco za tydziyń, a szpil miesiōnca na bezrok… Tōż do zaś…

Zdo sie że nojważniejszy w tym sezōnie bydzie wiosynny szpil tych drużyn. Eźli to niy ōn zdecyduje o tytule majstra 2015/16?

Statystyki tyż praje durś na rymis. Po 11 szlagōw, z kierych po 5 leciało w bramka. Przi balu troszka dłużyj Piast. Legia za to jakiś 2 razy czynścij faulowała.

Punkty podzielōne. Piast sztyjc 5 oczek przed Legiōm.

90 + 3 min. – Fol walki w środku. Nic już samek sie niy zmiyni. Kōniec.

90 + 1 min. – Nikolić blokowany lōnduje na zolu. Ni ma elwra. Napastnik Legii fest nerwowy…

90 min. – Z roga piast. Udało sie szczelić kepkōm, ale bōł to szlag za słaby.

89 min. – Nerwowo kōńcōwka. Żodyn tera niy chce przegrać

88 min. – Za Maka włazi Mokwa.

87 min. – Ale miszōng po cyntrze Legii. Młyn na piōntym metrze. Pierōn wiy kaj je bal. Jedyn z groczy Piasta znod sie na zolu. Musioł być podeptany. W kōńcu wyjazd!

86 min. – Zachoczōny ze zadku Broź. Bal do legii. Daleko od bramki.

84 min. – Z ausu Piast. Ostro walka w środku boiska

82 min. – Atak Piasta. Na elwer liczōł Mraz, ale było czysto.

81 min. – Wolny do Piasta, ale szlag gynał w mur.

Przody zmarnowano laga. Zablokowany szlag z 5 metrōw. Za chwila do bala dochodzi Mraz cyntruje a kepkōm z bliska kōńczy Badia. Czorny kōń zaś pokozoł klasa.

79 min. – Brama! Badia!

77 min. – Legio mo coroz wiyncyj placu w kōntrach

76 min. – Dobrze tera pogroł Piast. Niy zdōnżyli klupnōnć na brama.

75 min. – Szlag nikolicia po zolu. Torman chyto.

74 min. – Tera dwie lagi Piasta. Przody prostopadły bal do badia. tyn prrzepuszczo bal kiery leci prosto dobramy. W ostatnim mōmyncie wybijo obrōna. Po poru sekundach groźny szlag Vacek. Coś ruszyło…

73 min. – Niy widać na razie coby miało sie coś zmiynić z przodku

71 min. – Zmiana w Piaście. Badia za moskwika. czy zaś rozfechtuje gra w ofynsywie. Dyć z Ruchym po poru sekundach sieknōł brama…

69 min. – na spolōnym Nikolić

68 min. – Musi tera prziciś Piast…

67 min. – Faul taktyczny kucharczyka. Żōłto kartka bez godki.

65 min. – Szansa legii. rozluźniyła sie tera obrōna Piasta. Wiyncyj placu mieli tera gospodorze. Dograni pod brama i wybijo obrōńca. Wiela niy brakło a byłaby samobója.

64 min. – Terozki „reanimujōm” Lewczuka. Musi slyź z boiska.

Miszōng pod bramōm Piasta. Rykoszet. Słupek. Wybici i bal sie wraco! Było w tym trocha cufalu, ale Legia wygrywo. Tera widać że bōł to samobój Heberta.

62 min. – Brama! Nikolić

61 min. – Na zolu leżoł Szeliga. Pofukany zamrażaczym musioł wartko sie spamiyntać.

60 min. – Zmiana u gospodorzy Prijović za Trickovskigo.

58 min. – Rymis w kartkach. Do heftu syndzigo trefiōł Vacek. Niybezpieczny atak na szłapy rywala.

57 min. – Faul i żvłto kartka do Dudy za fluchcyni po akcji.

55 min. – Lekki bajzel na boisku. Żodyn niy poradzi wciepnōnć swoigo stylu gry.

54 min. – Zaś wolny Piasta. Zaś bez szału. Kepkōm zgarnōł to obrōńca.

53 min. – Niypewnie tera murawski w obrōnie. Strata. Szlag Guilherme wele bramki.

52 min. – Za płaski zagrani z wolnego. Zawalili to goście

51 min. – Brutalnie Vranjes. Poszarpoł sie jeszcze po akcji z Makiym

49 min. – Na spolōnym Nikolić

48 min. – Szlag Vranjesa z 40 metrōw, nawet w światło, ale to sztyjc yno na poprawiyni statystyk. Bramkorz spokojnie chyto.

47 min. – Legia pomału wykludzo pozycyjny atak

46 min. – Zaczyła Legia

Hneda nazod na murawa. Mono tera szpil nabiere szwōngu, a przede wszyjskim bydymy widzieć jaki szlagi…

Były momynty, kej obie ekipy poradziyły popilować z atakami. pora ciekawych wymian podań i cyntrōw ze strōny Piasta, ale to wszysjko. Żodno z ekip ni miała ta rychtyk porzōndnego szlag, o kierym szło by pedzieć coś wiyncyj.

45+1 min. – Kōniec. Idymy dychnōnć synki.

44 min. – Wszyjscy już po lekku czekajōm chyba na przerwa.

43 min. – Piast pogrywo na krōtkich odlygłościach. ni ma samek placu coby sie przeciś.

42 min. – Dobrze prziblokowany grocz Legii na prawym skrzidle.

40 min. – Dobro cyntra Maka. Zaś brakło cyntymetrōw, coby kieryś to wykōńczōł.

39 min. – Terozki mōg napochać Murawski. Groźna strata. na szczynści nic z tego niy było.

38 min. – Faul. Ze swoji połowy zaczyno legia.

36 min. – W szlagach 5:5, ale Legia czynścij trefio w światło (3:1)

35 min. – Szpetny faul w środku. leży na zolu Szeliga. Panie syndzia dyć to miała być kartka!

34 min. – Zmiana w Piaście. Słazi terozki definitywnie Nespor. Napochoł a napochoł. niy doś że skwawiōny to chrōmie. Na boisku Barisić.

32 min. – Zaś Piast.Próba szlagu, ale napastnik majtnōł sie z balym.

31 min. – Szeliga przejmuje bal przed szesnostkōm. Chcioł przynś obrōńcy, ale znod sie na zolu. Ni ma szans na elwer.

30 min. – Zaś dobry atak prawōm strōnōm przekludziōł Piast. Za ciasno było pod bramōm.

29 min. – Terozki po stracie rozfechtowany broź wlecioł w szesnostka Piasta. torman wybijo jego cyntroszlag.

28 min. – Goście już w kōmplecie

27 min. – Śloz z boiska skwawiōny Nespor. Krew kidze mu z łuku brwiowego.

26 min. – Zaś groźnie po cyntrze, a hneda szlag Nespora fest wysoko w trybuny.

25 min. – Wysoki pressing Piasta przinosi efekty. Zaś odbiōr i nastympno dobro akcjo. Bydzie rōg.

23 min. – Akcjo Piasta Miōd-malina. Ciynżko nawet pedzieć wiela podań wymiynili na prawym skrzidle. Wszyjsko kōńczy sie cyntrōm i szlagiym z kepki z bliskij odlygłości. Kuciak niyprzidrzymoł i bal w jego rynkach.

22 min. – Na razie minimalnie dłōżyj przi balu Piast (54-46%)

21 min. – Szlagu Murawskigo z przizwoitości niy skōmyntuja…

20 min. – Vranjes mioł fol placu w środku. Jego zagrani w uliczka na szczynści przeciynte przez defynsywa Piasta.

18 min. – Cyntra Maka na 5 meter. Żodyn niy wraziōł tamek szłapy.

17 min. – Szczasnōł sie Szeliga z Broziym. Grocz Piasta swijo sie na ausie.

16 min. – Potraciyła sie Legia w ataku. Niypochytali sie w swoich pōmysłach.

15 min. – Zablokowany szlag Nikolicia. Bramkorz chyto po rykoszecie.

14 min. – Prosto w tormana. Tyn piōnstkuje. dobitka zza szesnostka „Pōnbōczkowi w okno”

13 min. – Faul terozki bydzie groźnie pod bramōm Piasta.25 metrōw do bramy.

12 min. – Vacek z roga. Bal doszoł do niywachowanego Mraza, kiery cofoł sie na 11 meter, ale tyn bala niy opanowoł.

10 min.- Odpedzieć chciała Legia, ale tyż niyzafungowało ostatni podani. Dobrze ustawiōny obrōńca.

9 min. – Terozki akcjo Piasta. Dobrze rościepali bal, ale ostatnio cyntra leciała za długo i za pomału.

8 min. – Legia z roga, ale bal wartko wyōnaczōny na środek placu gry.

7 min. – Teroski mieli wiyncyj placu. Brzyski mocno wycofoł bal na piōnty meter, ale ni mio tamek kto to zawrzić.

6 min. – Legia niy poradzi sie przeciś bez zagynszczōno obrōna Piasta.

4 min. – Blokuje mur a tak rychtyk grocz Piasta kiery sie tamek wcis. Biere to na swōj pukel.

3 min. – Faul. 30 metrōw do bramy. Piast mo szansa na piyrszy szlag…

2 min. – Zasztopowany atak Piasta prawōm strōnōm.

1 min. – Bal sie kulo

Piast sztyjc kludzi w tabeli z wyraźnōm przewogōm, kiero jednak ostatnio trocha stopniała. 5 punktōw dzieli tera obie ekipy. Dzisio synki ze Ślōnska zaś majōm szansa odskoczyć…

Do szpilu jakiś 10 minut. Zdałoby sie beztōż podziwać sie na składy:

Legia: Dusan Kuciak – Łukasz Broź, Igor Lewczuk, Tomasz Jodłowiec, Tomasz Brzyski – Stojan Vranjes, Guilherme – Michał Kucharczyk, Ondrej Duda, Ivan Trickovski – Nemanja Nikolić.

Piast: Jakub Szmatuła – Patrik Mraz, Uros Korun, Hebert Silva Santos – Paweł Moskwik, Radosław Murawski, Kamil Vacek, Bartosz Szeliga, Marcin Pietrowski – Mateusz Mak – Martin Nespor.

Zaproszōm na grudniowy Szpil Miesiōnca. Legia vs Piast tōż wicelider vs lider. Bal zacznie kulać sie o godzinie szōstej. Do szpilu zostało już yno 20 minut. Dejcie pozōr!

Za ślōnskimi ekstraklasowcami derbowy maratōn. W kożdej z ôstatnich trzech kolejek skumulowanych w 10 dni dziwalimy sie na ślōnski abo chocioż quasi-ślōnski derby. Popochało sie a popochało. Z nojlepszym bilansym zabrzaścy grubiorze. Podziałała Barbōrka?

Forgot ciynżko w to uwierzyć, ale synki z Zobrzo niy przegrali już sztyrech szpilōw z rzyndu. Bez rowny tydziyń poradziyli zebrać aż 7 punktōw. Sobota: Po grubskich derbach z Łyncznōm uciechy jeszcze ni ma. Ślōnscy grubiorze tracōm wygrano w 90 minucie. 1:1. Środa: Durś inacy z Piastym. Ôstatnio ekipa w tabeli rozklupuje lidera 5:2! Piōntek (Barbōrka): Grubiorze musieli forgot do porzōndku rzykać. Zwyciynstwo dowo im brama z 87 minuty. Cufal? Spamiyntani? Efekt Barbōrki? A mono wszyjsko po kōnsku? Górnik wsiado w szola i dźwigo sie na przedôstatni plac… Barbōrkowy geszynk jak trza!

Niynojgorzij prezyntuje sie tyż Ruch, chocioż ôstatni szpile to lekko huśtawka. Piyrsze derby w pleca (3:0). Piast skludziōł Niebieskich na zol po serii wygranych. W Środa Ruch jednak zaś wygrywo, coby ôstatecznie skōńczyć maratōn rymisym 1:1 na ślōnskich kresach w Bielsku-Białej. Cuzamyn do kupy w derbach Ruch na minus, ale tabela godo swoi. Synki z Chorzowia sztyjc w piyrszej piōntce.

Podbeskidzie jak to w Bielsku godajōm „idzie, idzie”, yno że po leku. Poza rymisym z Ruchym mogōm poasić sie punktym wywieziōnym z Warszawy. Do wygranej „Górolōm” brakło gynał 6 sekund. Kożdego szkoda…

Do końca radzi ni mogōm być tyż kibice Piasta. Chocioż zabrzański kibel zimnej wody moge sie liderowi fest przidać. Z rekordowych 10 ôczek przewogi, Gliwiczokōm zostało już yno 5. Legia je coroz bliżyj, beztōż niedzielny szpil lidera z wiceliderym zapowiado sie pierōnym ciekawie. Telkigo szlagru ni mogymy ôsmolić. Tōż grudniowy szpil miesiōnca moge być już tera yno jedyn. Legia – Lech, niedziela 13 grudnia ô 6 we wieczōr (18:00). Ślōnsko relacjo live yno w DZ!

To by było tela na dzisio Zaproszōm na nastympny Szpil Miesiōnca w grudniu. Dejcie tyż pozōr na nowe felietōny na Ślōnskim Fusbalu. Tera krōtko przerwa. Nojbliższy tekst pokoże sie w pyndziałek, 7 grudnia.

Nastympnōm ekipa, kero spróbuje zatrzimać rozfechtowanych Gliwiczokōw to Górnik Zabrze. Zaś derby…

Ruch, kery w ostatnich szpilach groł doprowdy dobrze, dzisio bōł tak rychtyk bez szans. Waldi Fornalik niy znoloz knifu na lidera. Kōńczy sie serio 5 szpilōw bez porażki.

Trza ofyn prziznać, że Piast bōł bez godki drużynōm lepszōm. Pewnie ze zadku i skutecznie z przodku.

Bezpieczno przewoga Piasta wartko niy stopnieje

90+2 min. – Wolny do Piasta, ale cyntry ani szlagu już niy bydzie. Kōniec.

90 min. – Syndzia dociepuje 2 minuty

89 min. – Piast jeszcze szuko czwortej bramy. Szlag za szlagiym.

88 min. – Nic już samek niy zmiyni tego faktu. Piast z trzema punktami.

86 min. – Zmiana w Piaście. Zmiana w Ruchu. Na boisku Angielski i Włodyka. Pocho sie tera na boisku a pocho.

Wloz i posprzōntoł. Zaś tyn sōm schymat. długi bal, zgrani, szlag. Fusbal to jednak prosto gra.

85 min.- Gerard Badia i 3:0!

84 min. – Zamloło sie pod bramōm Piasta! Brakło yno szlagu.

83 min. – Złazi Szeligo. Jakiś 10 minut potyro Badia

82 min. – Ale laga! Brama Piasta już bōła pusto! W ostatnim mōmyncie gra przerywo obrōńca.

80 min. – Szczylo Mazek. Torman niy śpi.

79 min. – Tera wiyncyj placu z przodku mo Ruch, ale obrona Piasta sztyjc bezbłyndno. Niebiescy niy poradzōm znolyź na nich żodnego knifu…

78 min. – Ała! Podgórski wyciōn rywala rowno z zolym. Karteczka.

77 min. – Tympo szpilu choby lekko przisztopowało

76 min. – Rynka i wolny do Piasta

73 min.- Barisić a Zieńczuk już cisnōm sie kōmpać. 2 zmiany oroz. Na boisku Mokwa i Efir

72 min. – Piast. Tiki-taka pod bramōm Ruchu. Fest kopniynty bal wzdłuż bramy. Niy było kōmu to zawrzeć…

70 min. – Ruch z wolnego… Ruch z roga… Sztyjc klupiōm gowōm w mur.

69 min. – Fechtnōł sie tera po prawej Ruch. Stępiński jednak niy poradzioł se z trzema defynsorami.

68 min. – Z rogu próbowoł odpedzieć Piast. Ale specjalnie ni ma o czym godać…

66 min. – Zaś próbowoł Mazek. Wartko podskoczyło do niego sztyrech obrōńcōw.

64 min. – Z roga Ruch. Kepka! Cyntymetry od prawego słupka. Zieńczuk sztyjc bez bramy.

63 min. – Piast szporuje siyły. Ni ma już telkij agresji w pressingu.

61 min. – Zdo sie, że ofynsywa gości coś sie spamiyntała. Lagōw sztyjc brakuje ale bal coroz lepij kulo sie od fusbaloka do fusbaloka.

59 min. – Pewnie chyto cyntra Putnocky i wartko zaczyno kōntra.

58 min. – Próbowoł zafyrlać pod bramkōm Piasta Stępiński… Darymny futer. Od bramy torman.

57 min. – Szpetnie, szpetnie. nakłodka Vacka. Zaczyno Ruch

55 min. – Żōłto kartka do Heberta. Bezmała za faul…

54 min. – King Bruce Lee. Stępiński próbowoł jakijś ciekawej zorty szkopyrtki… Bal furgnie Pōnbōczkowi w okno…

53 min. – Mono tera?! Mazek przebojym przecis sie miyndzy obrōńcami… Yno rōg

51 min. – W kōńcu Niebiescy pogrywajōm na połowie Piasta, a niy yno szukajōm bala.

50 min. – Szlag czy cyntra? Po zagraniu Koja bal na ausie…

48 min. – Bal miōd-malina do Szeligi! Mōg z tym jeszcze pociōngnōnć… Szlag w bramkorza

47 min. – Zdo sie, że scynariusz szpilu sie niy zmiyni. Piast mo fol placu na rozgrywani bala.

46. min. – Już piyrszo laga Piasta. Wykōńczyni jednak bez szału…

46 min. – Nazot na boisku. W Ruchu piyrszo zmiana. Podgórski za Gigołajewa.

Piast je bardzij aktywny przi odbiyraniu bala. Ruch zostawio gospodorzōm dużo wiyncyj placu.

Jedyne lagi Ruchu to szlagi z daleka Zieńczuka i Stępińskigo. Wiela niy brakło, ale telki próby to moge być dzisio za mało coby zdobyć chocioż jedyn punkt.

Bez godki lepszōm ekipōm gospodorze. Pora fajnych lagōw było. Ruch porzōndnej okazji na wrażyni bala do neca jeszcze tak rychtyk ni mioł.

45 min. – W kartkach już 2:2 i wiyncyj w tej połowie juz niy bydzie. Idymy do szatni synki…

45 min. – W kōńcu szarpnōł Ruch. Fajnie wleźli w szesnostka. Ostatni padani jednak niy doszło tam kaj miało.

44 min – Krōtko rozegrany wolny. Obrōna Ruchu wartko sie w tym pochytała.

43 min. – I nastympno kartka. Tym razym do gości. Grodzicki.

42 min. – Szpetnio wloz Murawski. Drugo kartka zbiyro Piast.

40 min. – Bal na „długim” słupku trefiōł do Maka. Szlag w trybuny…

39 min. – Zdo sie że Piast durś kōntroluje wszyjsko co robi sie dzisio na ich placu.

Barisić dostoł geszynk od obrōńcy. Bōł na spolōnym, ale bal odbiōł sie od rywala beztōż o ofsajdzie ni moge być godki. Grocz Piasta pokōnuje tormana z odlygłości trzech metrōw.

37 min. – 2:0!

36 min. – Mōndrze doł sie obalić Szyndrowski. Wolny do Ruchu.

35. – Długim balym uruchōmiōne prawe skrzidło gospodorzy. Bal jednak warciejszy od skrzidłowego.

33 min. – Mazek kōntra trzech obrōńcōw! Niystety wszyjskich oroz niy ofōmluje.

32 min. – Terozki Ruch z ausu. Bydzie szansa po leku wykludzić jaki atak.

31 min. – Sztyjc atakuje Piast

30 min. – Zaś długo cyntra zadkiym do bramy chce szczylać Szeliga, ale cudōw niy popochoł. Wele słupka.

27 min – Wartko odpedzieć chcioł Ruch. Przody niywykorzystany rōg. Niyskorzij z dystansu próbuje Zieńczuk. Nic z tego…

W powtórce zdo sie, że mōg to być samobój…

Cyntra na piōnty meter i bramkorz bōł bez godki!

26 min. – BRAMA! 1:0 do Piasta. Nespor!

25 min – Dychli kibice Piasta. Bal furgnōł praje w sōm winkel…

24 min. – Żōłto kartka do Koruna. Faul taktyczny. 26 metrōw do bramy…

23 min. – Fajnie poklepoł Piast, ale niyskorzij strata i po ptokach…

22 min. – Piyknie zgrany bal kepkōm do Maka! Szlag gynał w rynce tormana…

21 min. – Darymno cyntra. Ruch robi wyjazd…

20 min. – Bydzie rōg do Piasta

19 min. – Stępiński! Szlag z 30 metrōw. Klasa! Ale słupek miniynty…

17 min. – Ni ma bramy. Długo cyntra na piōnty meter. Syndzia spolōnego niy ujrzoł, ale na szczynści do Ruchu. Nespor przeniōs bal nad latōm!

17 min.- Faul do Ruchu. Idzie chwila dychnōnć. Tympo na dyć niynojgorsze.

16 min. – Fechtła sie przed chwilōm kōntra Ruchu. Była przewoga, ale skasowali to obrōńcy.

15 min. – Zawarty tera Ruch na 30 metrze od swojij bramy

13 min. – Barisic chcioł tera puścić czeskōm uliczkōm partnera, ale tyn sie w tym niy pochytoł.

– 11 min. – Terozki strata niebieskich, ale hneda faulowany Grodzicki i Ruch mo nazot bal

10 min. – Szeliga zmaściōł cyntra. Zaś od bramy Ruch.

9 min. – Forgot wysokim presingiym gro Piast. Nawet torman Rucha ni mo wiela czasu coby opanować bal.

8 min. – Na razie dłużij przi balu Piast…

7 min. – Pewnie w obrōnie Ruch. Próbujōm wylyź z kōntrōm, ale chyba nic z tego niy bydzie.

6 min – W spolōnych rymis. Tera na ofsajdowe paści doł sie chycić Barisić.

5 min. – Grocz Piasta prziaktorzōł. Gra kulo sie dalij.

3. min. – Na zolu Nespor! Bydzie elwer?

2. min – Piyszy ofsajd Ruchu. Zaczyno Piast.

1.min. – Zaczōn Piast

Fusbaliści gynał sie witajōm. Ruch w nowych, ślōnskich, żōłto-niebieskich strojach. Piast tradycyjnie na czerwōno-niebiesko.

Piast mo za to problymy w defynsywie. Na rewiyrze dzisio Kornel Osyra.

Waldi Fornalik ni moge dzisio liczyć na Patryka Lipskigo, pierōnym ważno postać w jego ofynsywie. Piastunki i tak muszōm dać fest pozōr w obrōnie. Trza na dyć uwachować jednego z nojlepszych snajperōw ekstraklasy, Stępińskigo.

Już terozki dziwōmy sie na składy:

Piast: Szmatuła – Pietrowski, Korun, Hebert, Mraz – Vacek, Murawski, Mak, Szeliga – Barisić, Nespor.
Ruch: Putnocky – Szyndrowski, Grodzicki, Cichocki, Koj – Mazek, Surma, Iwański, Gigołajew, Zieńczuk – Stępiński.

Yno 15 minut do piyrszego gwizdka. Piast – Ruch już za chwila. Dejcie Pozōr!

Ôczy cołkigo fusbalowego świata zaglōndały w tym tydniu na Madryt, kaj synki z Barcelōny rozklupali Krōlewskich aż 4:0! Przi telkim szpilu to co pocho sie w inkszych ligach dycki zdo sie być w ciyniu…

A szkoda! Poru naszych pokozało na dyć klasa. Spōmnieć trza ô dwōch snajperach. W Europie ôba majōm po dwie bramy, u sia w ligach klupli gynał po szōstej. Godka ô Miliku i Podolskim. Piyrszy pōmōg Ajaksowi wygrać 5:1 z Cambuur i jego ekipa sztyjc kludzi w Eredivisie. Drugi trefiōł do neca w zrymisowanym 3:3 szpilu z Antalyasporym, beztōż Galatasaray niy dała sie ściepać z trzecigo placu.

Trza jednak ôfyn pedzieć, że to bramki z inkszej kategorii wogi niż trefiynia Neymara, Iniesty i Suareza. Na swojigo chopa w Gran Derbi przidzie nōm jeszcze trocha doczkać. Hiszpanio niy była nigdy popularnym kierunkiym emigracyjnym naszych fusbalistōw. Na stadiōnie Barcy chopcy ze Ślōnska bywali yno gościnnie. Minimalnie lepij wyglōndo naszo reprezyntacjo w Madrycie…

Nojbliżyj bōł Jurek Dudek. Torman z Knurowa bez 4 sezōny w Realu na Gran Derbi dycki wōnioł murawa z ławki. Poza tym jeszcze trzech inkszych Ślōnzokōw moge poasić sie Realym w CV i niy sōm to kasjerzy z supermarketōw. Kamil Glik, Krzysztof Król i Szymōn Matuszek szpilali jednak yno w Realu C. W kożdym razie fakt je faktym: wszyjscy grocze Realu z Polski urodziyli sie na Ślōnsku.

Chyba, że zejrzymy dalij do zadku. Polscy historycy szportu „ôdkopali” jakiś czos tymu fest ciekawo postać. Walter Rositzky jako jedyn z piyrszych w historii przekludziōł sie w 1913 r. z FC Barcelony do Realu Madryt. Ôbywatel Francji, nimiecki wojok. Kaj tak rychtyk sie urodziōł? W archiwum Barcy był Nimcym, ale już w gablocie Realu znojdymy przi nim polsko fana.

Nazod do rzeczywistości… Niy Gran Derbi, nawet niy Wielki Derby, ale sztyjc derby! Piōntek (27.11.), 20:30, Piast Gliwice – Ruch Chorzōw. Zapraszōm na ŚLŌNSKO RELACJO LIVE! Yno na internecowej zajcie DZ!