Archiwa tagu: Puchar Tymbarku

Po bosoku na rżysku, w trampkach po hasiōwie, w sztolach po kretowinach. Bramy na wartko z pukeltaszōw, abo profesjōnalne z drzewa, włosnymi rynkami pōłlegalnie załatwiōnego na rapsie w lesie. Linie z piosku, nece z gardinōw, bale ze szmatōw…

Rozmańte bywajōm poczōntki wielkich i niywielkich fusbalistōw. Zdo sie, aże jeszcze poradziesiōnt a nawet poranoście lot do zadku trza było mieć trocha wiynkszo wyôbraźnio coby do porzōndku poszpilać. Ańfachowe warōnki to jednak niy przeszkoda, a samo uciecha. Niy zrozumcie mie źle. To że infrastruktura szportowo rośnie, dziecka szpilajōm na „orlikach” co wieś, co ôsiedle to yno plus. Ôbojyntnie kaj bajtle zaczynajōm przigoda z fusbalym, ich marzynia sōm na sia podane, a finałowōm ich scyneriōm porzōndny stadiōn.

Gynał skōńczoł sie XVIII turniej „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Wielkigo finału doczkalimy sie 2 moja na PGE Narodowym we Warszawie. Tamek poznalimy nojlepsze w Polsce drużyny synkōw i dziołchōw we wieku 10-12 lot. Turniej finałowy zaczōn sie tak rychtyg 29 kwiytnia. Do Wa-wy przijechały 64 nojlepsze drużyny w Polsce. To bezmałaś nojwiynkszy telki turniej fusbalowy do bajtli w cołkij Europie. Już same zagrani na telkim stadiōnie, pod ôkiym nojważniejszych ludzi fusbalu w tym kraju i z ôtoczkōm dziynnikorzy a profesjōnalnych kōmyntatorōw to do dziecek coś ekstra. Mono znojdōm sie sam gwiozdy fusbalu (w tym turnieju zaczynoł choby Arek Milik)? Nawet jak niy to nic, tak rychtyg liczy sie uciecha!

Doś fandzolynio, dyć szport to wyniki. Ofyn trza pedzieć, że w kategorii synkōw ślōnski ekipy turnieju tym razym niy zawojowały. Hōnoru Ślōnska brōniyły dziołchy. We kategorii do 10 lot drugi plac do KKS Katowice. Ôńskigo roku we finale KKS wygroł z Beniaminkiym Krosno, tera przegroł ś nimi majstra po elwrach. 3. plac w kat. dziołchy do 12 lot zrobiōł za to Sprint Katowice. Indywidualnie nojlepszōm tormankōm do lot 10 Ula Kopacz z KKSu. Forza frele!