Mimo że powstały w wyniku eksploatacji piasku dąbrowskie jeziora Pogoria dają schronienie wielu ptakom, płazom i bezkręgowcom. To także ciekawe ekosystemy roślinne. Prawdziwą przyrodniczą perełką jest jezioro Pogoria II.

-W ciągu ostatnich 200 lat w krajobrazie Dąbrowy Górniczej pojawiło się wiele zagłębień terenu związanych z odkrywkową lub płytką podziemną eksploatacją węgla kamiennego, rud kruszcowych oraz piasku. Stanowią one dziś świadectwo, często zapomnianego już, górniczego rodowodu miasta. Szczególnie wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych stały się atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców całego regionu. Ponadto okazało się, że powstają tu układy ekologiczne z licznymi populacjami ginących gatunków roślin i zwierząt – wyjaśnia przyrodnik prof. dr hab. Andrzej Czylok z UŚ w Sosnowcu.

W północno-zachodniej części Dąbrowy Górniczej, w efekcie zalania dużych wyrobisk po eksploatacji piasku, wykształciło się swego rodzaju „pojezierze”. Znajduje się tu zespół sztucznych zbiorników wodnych Pogoria (I, II, III) i Pogoria IV. Pogorie I, II i III są zasilane wodami potoku Pogoria, natomiast Kuźnicę (Pogorię IV) zasila Czarna Przemsza, a w okresach wysokich stanów wód – również Trzebyczka. Co istotne można tu spotkać aż 7 z 14 gatunków z „Polskiej czerwonej księgi roślin” i „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, występujących na obszarze całej gminy. Są to rośliny: lipiennik Loesela, wyblin jednolistny, tłustosz dwubarwny oraz ptaki: bączek, bąk, podróżniczek, rybitwa białoczelna.

-Najciekawsze pod względem przyrodniczym jest zdecydowanie jezioro Pogoria II, które wraz z otaczającym terenem jest użytkiem ekologicznym. Taka forma ochrony przyrody została ustanowiona przez dąbrowską Radę Miejską w 2002 r., aby zachować nadwodny i bagienny ekosystem i cenną ostoję ptaków wodno-błotnych. W naturalny ekosystem człowiekowi nie wolno ingerować i przekształcać go – tłumaczy Anna Zubko z biura prasowego UM w Dąbrowie Górniczej.

Pogoria II (in. „Bagry” ma powierzchnię ok. 40 ha) to przykład niezwykle szybkiej regeneracji środowiska i jego ciekawej bioróżnorodności. Jezioro cenią wędkarze, wędkowanie odbywa się pod nadzorem Polskiego Związku Wędkarskiego. Występują̨ tu takie interesujące zbiorowiska roślinne jak: szuwary, murawy, zarośla, lasy łęgowe, zespoły bagienne i wodne. Pięknie prezentują się grążele żółte i grzybienie białe, (przykłady roślinności pływającej), kruszczyki rdzawoczerwony i szerokolistny (storczyki preferują miejsca bardziej suche na obrzeżach jeziora), centuria pospolita, czy ciekawy grzyb z rodziny sromotnikowatych – mądziak malinowy

Obszar charakteryzuje się dużym bogactwem fauny. Stwierdzono tu występowanie 84 gatunków kręgowców, z czego 52 znajduje się pod całkowitą ochroną. Zaobserwowano na tym terenie ptaki bardzo już nieliczne na Śląsku, a nawet w całym kraju, jak np. bączek (miniaturowa czapla), remiz słynący z konstrukcji bardzo kunsztownych gniazd zwieszonych tuż nad wodą, czy nurkujący pionowo w dół w czasie polowania na ryby – zimorodek.

Najcenniejszym fragmentem Pogorii II, ze względu na lęgi ptactwa wodno-błotnego, płazów i tarła ryb, jest płytka, zarośnięta zatoka w południowo-wschodniej części zbiornika. Niestety na zachodnim krańcu jeziora zanikły kępiaste turzyce, które były dogodnym miejscem lęgowym dla mew i rybitw.

*Zdjęcia: mat. prasowe UM Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

*